ebook Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - Maciej Potz

Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Czy w szkołach publicznych dopuszczalne są praktyki religijne? Czy państwo powinno subsydiować wyznaniowe szkoły i organizacje pożytku publicznego? Czy związki wyznaniowe powinny płacić podatki? Czy państwo ma obowiązek uwzględniać wolność religijną pewnych grup obywateli, ustanawiając prawa obowiązujące powszechnie? Analizując rozstrzygnięcia tych i wielu innych dylematów, autor przedstawia amerykański model relacji między państwem a Kościołem i, szerzej, religią. Tytułowa granica wolności religijnej to linia demarkacyjna, która musi oddzielać zakres swobodnego praktykowania przez każdego człowieka własnej religii od uzasadnionych roszczeń innych do respektowania ich fundamentalnych praw, bezpieczeństwa, zdrowia itd. W swych rozważaniach autor uwzględnia zarówno aktualny stan prawnym wynikający z ustawodawstwa Kongresu i przede wszystkim orzecznictwa Sądu Najwyższego, jak i faktyczną obecność religii w amerykańskim życiu publicznym ora szerokie spektrum poglądów i postaw różnych środowisk społecznych i religijnych w tej dziedzinie.Wstęp / 9 Rozdział 1. Religia w demokracji amerykańskiej. Zagadnienia wprowadzające / 21 Amerykańska doktryna demokracji liberalnej / 21 Okoliczności powstania klauzul wyznaniowych I poprawki / 43 Rozumienie wolności religijnej i miejsca religii w życiu publicznym / 52 Podsumowanie / 66 Rozdział 2. Wolność sumienia i wyznania w prawie amerykańskim / 69 Inkorporacja klauzuli wolności religijnej / 70 Prawna definicja religii / 71 Ewolucja sądowej doktryny wolności religijnej do końca lat pięćdziesiątych XX w. / 78 Od Sherbert do Smith. Zmienny status wolności religijnej od początku lat sześćdziesiątych do końca XX stulecia / 88 Podsumowanie / 109 Rozdział 3. Stosunek państwa do religii w prawie amerykańskim / 111 Państwo a religia w amerykańskim systemie oświaty / 111 Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych / 135 Państwo i religia w prawie amerykańskim – próba syntezy / 145 Podsumowanie / 167 Rozdział 4. Religia w społeczeństwie obywatelskim / 169 Religious Right / 169 Grupy liberalne / 208 Religia obywatelska / 215 Podsumowanie / 230 Rozdział 5. Wolność religijna i stosunki państwo–religia w działalności administracji federalnej / 233 Współdziałanie państwa ze związkami wyznaniowymi w dziedzinie pomocy społecznej / 234 Spór o zakres wolności religijnej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / 250 Podsumowanie / 263 Zakończenie / 265 Kalendarium / 271 Wykaz skrótów / 273 Bibliografia / 275 Summary. Limits of religious liberty / 289 Indeks osobowy / 291

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj