ebook Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań - Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań

Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich kosztów psychologicznych, ekonomicznych, społecznych i zawodowych. Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartość aplikacyjną. Opracowany na podstawie koncepcji kwestionariusz EZOP służy do badania poziomu elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników i stanowi narzędzie diagnozy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ma on charakter uniwersalny i przy zachowaniu zasad określonych przy jego konstrukcji może być stosowany w badaniach naukowych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.Wstęp 9 Rozdział 1. Zachowania ludzi w organizacji – założenia ontologiczne 15 1.1. Geneza badań nad zachowaniami ludzi w organizacji 15 1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zachowań organizacyjnych 19 1.3. Zachowania organizacyjne w naukach o zarządzaniu 24 1.4. Rodzaje zachowań organizacyjnych 30 Rozdział 2. Pojęcie elastyczności na gruncie nauk o zarządzaniu 33 2.1. Istota i znaczenie elastyczności 33 2.2. Wybrane kategorie opisu elastyczności w naukach o zarządzaniu 36 2.3. Elastyczność organizacji 40 Rozdział 3. Elastyczne zachowania organizacyjne pracowników (EZOP) 47 3.1. Podstawy teoretyczne koncepcji elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 47 3.1.1. Model analizy zachowań organizacyjnych 47 3.1.2. Założenia koncepcji elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 52 3.2. Determinanty elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników 54 3.2.1. Elastyczność środowiska pracy 54 3.2.2. Elastyczność jednostki 60 3.3. Rodzaje elastyczności zachowań organizacyjnych 71 3.3.1. Uwagi wstępne 71 3.3.2. Elastyczność zadaniowa 71 3.3.3. Elastyczność funkcyjna 76 3.3.4. Elastyczność czasowa 89 3.3.5. Elastyczność przestrzenna 95 3.4. Konsekwencje zachowań elastycznych 102 3.4.1. Oceny elastyczności w perspektywie pracownika i organizacji 102 3.4.2. Konsekwencje elastyczności dla jednostki 105 3.4.3. Konsekwencje wybranych rodzajów zachowań elastycznych 112 Rozdział 4. Elastyczne zachowania organizacyjne pracowników w perspektywie badawczej 115 4.1. Podstawy metodyczne badania elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników 115 4.2. Procedura opracowania kwestionariusza EZOP 118 4.3. Opis kwestionariusza EZOP 160 4.3.1. Uwagi wstępne 160 4.3.2. Sposób obliczania i interpretacji wyników 161 Wnioski i rekomendacje 165 Bibliografia 171 Summary 193 Załączniki 197 Załącznik 1. Arkusz pierwszej tury badania metodą delficką 197 Załącznik 2. Arkusz drugiej i trzeciej tury badania metodą delficką 201 Załącznik 3. Kwestionariusz elastycznych zachowań organizacyjnych pracowników (EZOP) 204 Spis rysunków 207 Spis tabel 209 Od Redakcji 211

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj