ebook Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia - Magdalena Rycak,Angelica Riccardi

Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia

Elastyczne formy zatrudnienia stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym prawem pracy (czy szerzej prawem zatrudnienia). Ustawodawca musi rozstrzygnąć, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami dopuścić konstrukcje prawne odbiegające od klasycznego modelu zatrudnienia. Nadal istnieje potrzeba opracowań naukowych poruszających tę problematykę. Dodatkowym walorem książki jest zestawienie polskich tekstów z artykułami opisującymi sytuację we Włoszech. Po pierwsze, włoski rynek pracy jest dotknięty licznymi problemami. Część spośród nich pod pewnymi względami może przypominać zjawiska charakteryzujące zatrudnienie w Polsce. Rozwój atypowych form zatrudnienia, w tym zatrudnienia niepracowniczego, jest dynamiczny, a nawet niekontrolowany. Po drugie, włoski ustawodawca zdecydował się na serię reform, które miały zmienić rynek pracy. Przynajmniej część z wprowadzonych rozwiązań warto rozwa- żyć w kontekście zjawisk obserwowanych w Polsce. Po trzecie, prawo włoskie może dostarczyć przykładów nowych koncepcji w zakresie kwalifikowania zatrudnienia jako zatrudnienia pracowniczego (co w kontekście polskich problemów jest szczególnie interesujące). Książkę można uznać za kompleksową prezentację różnych aspektów zatrudnienia elastycznego (atypowego), z tym że część polska koncentruje się głównie na zatrudnieniu pracowniczym. Omawiane są zarówno poszczególne formy zatrudnienia, jak też kwestie związane z ochroną zbiorową. Nie zabrakło wreszcie szerszej refleksji z perspektywy polityki zatrudnienia oraz socjologii pracy. Wszystko to czyni książkę ważną i interesującą pozycją.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj