ebook Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi - Katarzyna Miszczyńska

Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi

Co wpływa na zadłużenie szpitali? Jakie czynniki determinują jakość i poziom świadczonych w nich usług? Autorka w swej książce odpowiada na te i inne pytania dotyczące łódzkich szpitali oraz ich efektywności. Stosując podejście wielokryterialne oraz ujmując zarówno sferę finansową, jak i niefinansową, tworzy ranking szpitali. Wyniki badań zaprezentowane w publikacji będą szczególnie przydatne dla członków zarządów szpitali, organów założycielskich, a także praktyków zajmujących się efektywnością zarządzania tego rodzaju podmiotami leczniczymi.Wstęp 7 Rozdział I. System ochrony zdrowia i uwarunkowania jego funkcjonowania w gospodarce narodowej 13 1.1. Systemy ochrony zdrowia 13 1.1.1. Pojęcie systemu ochrony zdrowia 13 1.1.2. Klasyfikacja systemów ochrony zdrowia 15 1.2. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce 20 1.3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 24 1.4. Podmioty systemu ochrony zdrowia 25 1.4.1. Organizator systemu 26 1.4.2. Świadczeniobiorcy 29 1.4.3. Świadczeniodawcy 30 1.4.4. Płatnicy 35 1.4.5. Pozostałe 37 1.5. Ochrona zdrowia jako sektor gospodarki 41 Rozdział II. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce 55 2.1. Ubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia 58 2.2. Pozaubezpieczeniowe finansowanie ochrony zdrowia 68 2.3. Finansowanie ochrony zdrowia – analiza wydatków 73 Rozdział III. Efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w sektorze publicznym i metodyka jej oceny 79 3.1. Pojęcie efektywności funkcjonowania jednostek sektora publicznego 79 3.2. Pomiar efektywności funkcjonowania jednostek sektora publicznego 86 3.2.1. Wybrane metody pomiaru efektywności funkcjonowania jednostek sektora publicznego 86 3.2.2. Zbilansowana Karta Wyników jako narzędzie pomiaru i oceny efektywności funkcjonowania organizacji 99 3.3. Specyfika pomiaru efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia 111 3.4. Efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w badaniach empirycznych 117 Rozdział IV. Zbilansowana Karta Wyników jako narzędzie oceny efektywności jednostek ochrony zdrowia. Rozwiązanie modelowe dla szpitali w Łodzi 127 4.1. Wybrane wskaźniki pomiaru i oceny efektywności funkcjonowania szpitala 127 4.2. Perspektywy pomiaru i oceny efektywności funkcjonowania szpitala 132 4.2.1. Perspektywa finansowa 132 4.2.2. Perspektywa pacjentów i rynku 144 4.2.3. Perspektywa rozwoju 147 4.2.4. Perspektywa procesów wewnętrznych 147 4.2.5. Perspektywa interesariuszy 153 Rozdział V. Wielokryterialna analiza funkcjonowania szpitali w Łodzi z wykorzystaniem zagregowanego miernika efektywności 159 5.1. Założenia wstępne wielokryterialnej analizy funkcjonowania szpitali 159 5.2. Analiza porównawcza efektywności funkcjonowania szpitali za pomocą metody unitaryzacji zerowanej 161 5.2.1. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant I 161 5.2.2. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant II 164 5.3. Analiza porównawcza efektywności funkcjonowania szpitali za pomocą metody Analytical Hierarchy Process 166 5.3.1. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant I 167 5.3.2. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant II 169 5.4. Analiza porównawcza efektywności funkcjonowania szpitali za pomocą metody Promethee II 171 5.4.1. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant I 172 5.4.2. Budowa i analiza rankingu szpitali w Łodzi – wariant II 174 5.5. Podsumowanie 176 Podsumowanie i wnioski 179 Bibliografia 191 Załącznik 211

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj