ebook Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą - Maria Hass-Symotiuk,Bożena Nadolna,Aleksandra Szewieczek

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych. Opracowanie zawiera: praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego, procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych, omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych, omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla kadry zarządzającej, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowości podmiotów leczniczych. Będzie przydatna również dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych oraz audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Zainteresuje też rady społeczne i nadzorcze podmiotów leczniczych, ich organy tworzące, a także studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza zarządzania w ochronie zdrowia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj