ebook Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne - Dawid Ledwoń

Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne

Przekazana do rąk czytelnika książka jest owocem trzyletnich badań nad Ewangelią Jana, realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Obejmujące cztery rozdziały studium w sposób kompleksowy prezentuje świadectwo Boga Ojca w czwartej Ewangelii i wskazuje na jego – niedostrzeganą dotąd w biblistyce – wiążącą rolę zarówno w strukturze, jak i teologii tekstu. Wzmiankowane świadectwo nie stanowi bowiem jednego z wielu prezentowanych w Ewangelii Jana wątków, ale jest tematem, który je łączy, porządkuje i odnosi do Boga Ojca jako protagonisty dziejów zbawczych. We wprowadzeniu zawarto obszerną prezentację stanu badań i przyjętą w publikacji procedurę badawczą, która bazuje na podejściu synchronicznym w analizie tekstu biblijnego. Pierwszy rozdział książki zawiera studium świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii na tle Starego Testamentu. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają szczegółową analizę perykop J 5,31-47 oraz 19,31-37, w których wspomniane świadectwo wprawdzie jest obecne, ale tożsamość świadczącego pozostaje zakryta przed zbiorowym adresatem czwartej Ewangelii. Ostatni, czwarty rozdział, prezentuje z kolei miejsca występowania świadectwa Ojca w narracjach po zmartwychwstaniu Jezusa. Wydarzenie to stanowi najważniejsze świadectwo Ojca o Synu i kulminację procesu, w którym Bóg poprzez swoją mowę, Pisma oraz dzieła potwierdza wobec ludu tożsamość Chrystusa i objawia siebie. W przedstawionym świadectwie Ojca ma także udział umiłowany uczeń Jezusa i autor Ewangelii. Składane przez niego świadectwo na mocy relacji z Synem jest w równym stopniu wiarygodne i przynosi wierzącym tę samą duchową korzyść – życie wieczne.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj