ebook Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego - Sławomir Żółtek

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

Druga nagroda w 54. Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” w kategorii najlepsze prace habilitacyjne Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego. Wyjaśniono w niej, czym są, w jakim pozostają stosunku oraz jak wykładać tzw. znamiona technicznoprawne (określone na potrzeby prawa) oraz znamiona normatywne (określone przez prawo). W związku z tym przeanalizowano i rozwikłano wiele problemów prawnokarnych dotyczących m.in.: semantycznych połączeń jurydycznych między prawem karnym i innymi gałęziami prawa, relacji warunku precyzyjności do warunku komunikatywności zakazu karnego, wpływu zmiany wykładni na sytuację prawną sprawcy czynu zabronionego, działania prawa wstecz przy znamionach określających pozakarne stosunki prawne, błędu co do znamion, których znaczenie zostało określone przez prawo lub na potrzeby prawa. Tematyka ta została przedstawiona w sposób uniwersalny, stanowiący połączenie wiedzy karnistycznej, teoretycznoprawnej, filozoficznej oraz lingwistycznej. Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Adresaci: Monografia jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak i dla praktyków wymiaru sprawiedliwości. Może zainteresować wszystkich tych, którzy szukają pogłębionej refleksji na temat semantycznej strony zakazów karnych oraz związków prawa karnego z innymi gałęziami prawa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj