ebook Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych - Paweł Wójcik

Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

W publikacji tej kompleksowo omówiono zagadnienie udzielania zamówień na usługi w zakresie badań naukowych nieobjęte przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. W pracy zaprezentowano: szczegółowe wyjaśnienie kluczowych pojęć i analizę norm prawnych, przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych, sposób prawidłowego postępowania zamawiającego podczas zamawiania usług w zakresie badań naukowych, przykłady konstrukcji kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu na wykonanie usług. Dzięki przeglądowi wniosków płynących z analizy literatury prawniczej i naukowej oraz aktualnego orzecznictwa Czytelnik uzyska odpowiedzi na szereg pytań takich jak: Czy prowadzone badanie jest w ogóle badaniem naukowym w rozumieniu odnośnych przepisów? Czy planowany zakres usługi mieści się w przewidzianych prawem granicach? Czy można arbitralnie wybrać wykonawcę? Czy ograniczenia natury prawnej wpływają na przebieg okresu realizacji zamówienia? Adresaci: Książka przeznaczona jest w szczególności dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w szkołach wyższych i instytutach badawczych oraz osób przeprowadzających kontrolę zamówień publicznych, dokonywanych zwłaszcza w ramach działań instytucji pośredniczących.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj