ebook Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego - Anna Świerczewska-Gąsiorowska,Anna Kalisz,Dorota Mocarska,Agnieszka Sadło-Nowak,Agnieszka Choromańska,Monika Porwisz,Janusz Bryk,Sławomir Miszkiewicz

Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowej. Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci zarówno studiów administracyjnych, jak i tych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Może być on wykorzystany również przez kandydatów na aplikacje prawnicze oraz osoby zajmujące się w praktyce problematyką prawa karnego skarbowego. Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny prawa karnego skarbowego oraz pomoc w skutecznym przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminu. Podręcznik zawiera analizę przepisów kodeksu karnego skarbowego, recypowanych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karanego oraz przepisów ustaw szczególnych. Prezentowana publikacja opiera się na dotychczasowym dorobku nauki prawa karnego skarbowego, powstałej na gruncie kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku. Poszczególne problemy teoretyczne przedstawiono w zakresie, którego znajomość jest niezbędna dla studentów uczestniczących w wykładzie prawa karnego skarbowego. Wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Część podręcznika dotycząca postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzbogacona została o wzory pism procesowych. Dodatkowym walorem pracy jest wskazanie na wzajemne związki i zależności zachodzące pomiędzy przepisami kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Poddając analizie przepisy kodeksu karnego skarbowego wielokrotnie podkreślano swoistość i odrębność instytucjonalną w stosunku do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Oddając to opracowanie w ręce studentów, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj