ebook Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego - Bartosz Rakoczy,Małgorzata Szalewska,Joanna Maciejewska,Grzegorz Klimek,Michał Tyburek,Martyna Walas

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

\n\nKsiążka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa, które ułatwiają rozwiązywanie problemów interpretacyjnych. \n \n Celem publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnego kształtu regulacji dotyczących m.in. własności górniczej, użytkowania górniczego, administracji geologicznej i górniczej oraz odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego w systemie prawa polskiego. Przeanalizowano również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą m.in.: poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy; rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia lub ograniczenia koncesji; zasad wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą; zadań państwowej służby geologicznej oraz zadań właściwego organu nadzoru górniczego. \n\nAdresaci: Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj