ebook Ustawa o rachunkowości - Opracowanie zbiorowe,Infor Ekspert

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości - Zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r. – ● Ujednolicony tekst ustawy z najnowszymi zmianami ● Komentarz eksperta do zmian ● Praktyczne przykłady zastosowania nowych przepisów Książka zawiera omówienie najnowszych zmian do ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 5 września br., dotyczących zastosowania uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości, które obejmują: - możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (zawierającego jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat); - zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu; - zakaz stosowania wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego uproszczonego; - możliwość niestosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów. Publikacja zawiera także ujednolicony tekst ustawy z oznaczonymi najnowszymi zmianami oraz liczne przykłady zastosowania nowych przepisów. Zagadnienia, które zostały omówione w książce: Zmiany w zakresie podmiotów stosujących ustawę o rachunkowości • Spółdzielnie socjalne • Państwowe fundusze celowe • Osoby zagraniczne • Kościelne osoby prawne • Większa definicja Jednostki mikro prowadzące działalność gospodarczą • Zakres jednostek mikro prowadzących działalność gospodarczą • Jednostka mikro będąca przedsiębiorcą – ważne przepisy na 2014 r. – okres przejściowy • Uproszczenia przy wycenie aktywów i pasywów • Sprawozdanie finansowe jednostki mikro będącej przedsiębiorcą Jednostka mikro niebędąca przedsiębiorcą • Katalog jednostek mikro niebędących przedsiębiorcami • Zasady wyceny aktywów i pasywów w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej • Sprawozdanie finansowe jednostki non profit będącej jednostką mikro • Informacja dodatkowa i pozostałe elementy sprawozdania finansowego jednostki non profit

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj