ebook Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz - Wojciech Maciejko,Zbigniew Czarnik,Paweł Zaborniak

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii przetwarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa. W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dotyczącą: obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do organów gminy; zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw wewnętrznych; nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL. Adresaci: Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj