ebook Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne - Łukasz Żelechowski

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne

Prezentowana monografia poświęcona jest zagadnieniu ochrony dóbr należących do kategorii oznaczeń odróżniających w polskim prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Autor w szczególności omawia kwestie:

  • wyodrębnienia wspólnych cech oznaczeń odróżniających jako podkategorii dóbr niematerialnych,
  • ukształtowania przesłanek ochrony oznaczeń przedsiębiorstw, niezarejestrowanych znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • prawnego charakteru tej ochrony; w tym zakresie autor podejmuje rozważania, czy istnieją podstawy do wyodrębnienia praw podmiotowych do oznaczeń odróżniających w świetle prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, czy też jest to reżim odpowiedzialności deliktowej, niezakładający naruszenia uprzednio istniejących praw podmiotowych,
  • obrotu oznaczeniami przedsiębiorstw oraz niezarejestrowanymi znakami towarowymi,
  • relacji ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji do reżimu prawa ochronnego na znak towarowy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj