ebook Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I - IZABELA MOTOWILCZUK

Należności cywilnoprawne – ustalanie, pobieranie i ewidencja – część I

"Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z publikacji można się dowiedzieć, jakie są wymogi ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych, obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych. Podane zostały podstawowe zasady ustalania należności głównych, m.in. dotyczące: miejsca spełnienia świadczenia, obliczania terminu płatności, zastrzeżenia terminu płatności na korzyść stron, spełniania świadczeń bezterminowych i częściowych oraz szczególnych reguł ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych. Oprócz tego osobno zostały przedstawione szczegółowe zasady pobierania należności ubocznych, takich jak:  kary umowne,  odsetki ustawowe  odsetki za zwłokę z k.c. i w transakcjach handlowych,  rekompensaty za koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych. Ponadto w zakresie pobierania należności głównych i ubocznych opisano szczegółowo zasady rozliczania dokonanych przez dłużników wpłat na poczet należności bieżących i zaległych oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania. Z części I publikacji można dowiedzieć się m.in.:  jakie czynności składają się na ustalanie i pobieranie należności,  na czym polega specyfika regulowania długów oddawczych,  jak liczyć terminy ustalone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach,  które należności pobiera się bez obowiązku ich ustalenia,  jak wyliczać odsetki z k.c., a jak w czynnościach handlowych,  kiedy można żądać odsetek od zaległych odsetek,  jak policzyć rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych,  kiedy można żądać i jak ustalić należności z tytułu kar umownych. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki jednostek sektora finansów publicznych (łącznie ponad 80). Dla należności pobieranych z transakcji handlowych – oprócz rozwiązań obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. – zostały podane szczególne rozwiązania przejściowe, które należy stosować do obliczania rekompensat i odsetek po zmianie przepisów wprowadzonej ustawą o zatorach płatniczych. Zamieszczono także wzory:  uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,  uchwały w sprawie możliwości niedochodzenia rekompensat za koszty dochodzenia należności z transakcji handlowych,  umowy o naliczanie odsetek od odsetek (umowa o procent składany),  pokwitowania przyjęcia świadczenia pieniężnego,  wezwania do zapłaty. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj