ebook Prawo bankowe. Podręcznik wyd.2021 - Zbigniew Ofiarski

Prawo bankowe. Podręcznik wyd.2021

\n\nPodręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego. \n\nAutor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci: \n\n• innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych, a także \n\n• instytucji pożyczkowych oferujących zaspokajanie potrzeb w zakresie kredytu konsumenckiego. \n\n Wieloaspektowo są przedstawione rozwiązania prawne tworzące system bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego – kształtującego założenia polityki pieniężnej i systemu pieniężnego państwa oraz pełniącego istotną rolę w profilowaniu zasobów finansowych banków komercyjnych – w tym odnoszące się do: \n\n• Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, \n\n• Komisji Nadzoru Finansowego, \n\n• Komitetu Stabilności Finansowej, \n\n• Narodowego Banku Polskiego. \n\nWyraźnie są również akcentowane funkcje i cele nadzoru mikro- oraz makroostrożnościowego, a także narzędzia wykorzystywane do zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym. \n\n W szóstym wydaniu podręcznika zaprezentowano całkowicie nowe regulacje prawne dotyczące: \n\n• oferowania przez banki usług w prowadzeniu lokat strukturyzowanych, \n\n• zawierania z konsumentami umów o kredyty hipoteczne lub odwrócone kredyty hipoteczne, \n\n• nowych obszarów aktywności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako podmiotu prowadzącego przymusową restrukturyzację banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, \n\n• standardów formalnych tworzenia i funkcjonowania instytucji pożyczkowych, \n\n• roli banków w rządowych programach wspierania osób fizycznych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. \n\nAutor omawia ponadto zmiany legislacyjne: \n\n• skutkujące wykreowaniem nowych podmiotów będących partnerami banków w wykonywaniu niektórych usług bankowych (np. pośrednicy oraz agenci kredytu hipotecznego) albo uzupełniających ofertę w zakresie niektórych usług na rynku finansowym (np. instytucje pożyczkowe), \n\n• zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa podmiotów instytucjonalnych prowadzących działalność na rynku bankowym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym:\n– warunki udzielania wsparcia przez Skarb Państwa dla instytucji finansowych w postaci tzw. rządowych instrumentów stabilizacji finansowej,\n– zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych,\n– reguły funkcjonowania Krajowego Funduszu Gwarancyjnego; \n\n• dotyczące tworzenia i wykorzystywania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej). \n\nRegulacje publicznego i prywatnego Prawa bankowego zostały potraktowane z jednakową uwagą. \n\nUjęcie takie jest konieczne w celu przedstawienia istoty i zakresu działalności banków, które z jednej strony są przedsiębiorstwami funkcjonującymi na wolnym rynku usług bankowych, a z drugiej strony muszą być poddawane nadzorowi i kontroli przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne krajowe lub unijne ze względu na różne ryzyka nieodłącznie związane z czynnościami bankowymi i stosunkami prawnymi nawiązywanymi przez banki z ich kontrahentami. \n\nPrzedstawiona w ten sposób problematyka Prawa bankowego umożliwia zrozumienie istoty działalności bankowej, jako szczególnego rodzaju działalności gospodarczej, a także roli spełnianej przez banki w odniesieniu do innych podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na różne usługi bankowe, w tym przedsiębiorców oraz konsumentów. \n\n Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj