ebook Powszechne a szczególne prawo pracy - Ludwik Florek

Powszechne a szczególne prawo pracy

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrudniejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, starając się udzielić odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Publikacja zawiera również wskazówki na temat kształtowania szczególnego prawa pracy de lege ferenda. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak: zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy, czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu latającego, struktura wynagrodzenia w administracji publicznej, odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika administracji publicznej, świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. Tematy przedstawione w monografii zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej, pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. Ze względu na zawartą w pracy krytykę zróżnicowania przepisów szczególnych i ukazanie sposobów ograniczenia tego stanu rzeczy, książka może stanowić cenną lekturę dla legislatorów, którzy zajmują się omawianą problematyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj