ebook Polska w świecie krążących umysłów - Janusz Mucha,Kamil Łuczaj

Polska w świecie krążących umysłów

Autorzy badają proces migracji, pracy i życia uczonych przybyłych do Polski z zagranicy, zatrudnionych na pełnym etacie w Krakowie – w jednej z polskich „dolin krzemowych”. Zajmują się krakowskim światem akademickim, analizując strony internetowe uczelni i przeprowadzając wywiady pogłębione w dwóch kontekstach: światowych migracji wysoko wykwalifikowanych specjalistów i strukturalnej złożoności współczesnych fal migracyjnych, a także całej zbiorowości cudzoziemców zatrudnionych w polskich placówkach naukowych. Publikacja jest pierwszym obszernym tekstem poświęconym kompleksowej analizie imigracji uczonych do Polski. Autorzy, którzy przeprowadzili badania wśród zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na uczelniach krakowskich, piszą co prawda, że celem książki „jest analiza procesu migracji, pracy i życia przybyłych do Polski z zagranicy uczonych (określanych też dalej jako naukowcy, akademicy, badacze), zatrudnionych na pełnym etacie naukowo-dydaktycznym w Krakowie”, jednak przedstawiają wyniki własnych badań w bardzo szerokim kontekście współczesnych migracji, przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów, do których zaliczają badanych pracowników nauki. Takie szerokie wieloaspektowe ujęcie jest z pewnością zaletą recenzowanej pracy. Czytelnik znajdzie w niej wiele interesujących informacji dotyczących migracji współczesnych, a także, co cenne, przegląd światowej literatury poświęconej migracjom wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz strukturalnej złożoności współczesnych fal migracyjnych. […] Ta pionierska w istocie praca […] przynosi bowiem wiele cennych informacji na temat poruszanych w niej problemów, ważkich z punktu widzenia zarówno współczesnych procesów migracyjnych, jak i sytuacji w polskiej nauce. Stanowi także próbę zapełnienia luki w wiedzy na temat społecznie istotnych, współczesnych zjawisk, jakimi są migracje uczonych. (Z recenzji dr hab. Ewy Michny) ********* Poland in the World of Circulating Brains. International Scholars in Colleges and Universities of Cracow The authors examine the process of migration, work and life of scholars who came to Poland from abroad and were full-time employees in Cracow – in one of the Polish “silicon valleys”. They discuss academic environment of Cracow analysing the university’s websites and conducting in-depth interviews in two contexts: the world migration of highly qualified specialists and structural complexity of contemporary waves of migration, as well as the entire community of foreigners employed in the Polish research institutes. ********* Janusz Mucha – pracuje w AGH w Krakowie, w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Interesuje się migracjami, etnicznością, teorią socjologiczną i antropologiczną. Zajmuje się także stanem nauk społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności po II wojnie światowej. Kamil Łuczaj – pracuje na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, w szczególności z zakresu studiów migracyjnych i socjologii kultury.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj