ebook MERITUM Prawo pracy 2021 - Kazimierz Jaśkowski

MERITUM Prawo pracy 2021

18. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji omówiono regulacje „covidowe” na wszystkich płaszczyznach prawa pracy. Przedstawiono m.in. następujące zmiany dotyczące: przepisów „covidowych” wprowadzających obowiązkowe odosobnienie pracownika (usprawiedliwiona przyczyna nieobecności pracownika), możliwości udzielenia przez pracodawcę urlopu bez zgody pracownika, z pominięciem planu urlopów (w związku z pandemią), dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19, wynagrodzenia za przestój w czasie pandemii, nowych obowiązków i uprawnień pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa, m.in. przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia pracownika, możliwości przeprowadzania szkoleń BHP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (czasowe zawieszenie), konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego – aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, pracy zdalnej w kontekście epidemicznym, w tym sytuacji kiedy pracodawca może zlecić pracę w formie pracy zdalnej, różnic między pracą zdalną a telepracą uregulowaną w kodeksie pracy, nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, uproszczonej procedury legalizującej pobyt cudzoziemców i podejmowania przez nich pracy na terytorium Polski, wydłużenia okresu ważności kart pobytu, wiz pobytowych, przedłużenia prawa cudzoziemca do pracy sezonowej po upływie ważności zezwolenia, obowiązku zgłaszania do ZUS (już od 1 stycznia 2021 r.) umowy o dzieło, możliwości wydłużenia (lub przesunięcia) terminu realizacji lub zmiany warunków umów z zakładami pracy chronionej (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków COVID-19), obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w związku z COVID-19), szczególnych regulacji w zakresie stosowania układów zbiorowych pracy (lub regulaminów zatrudniania) w okresie zagrożenia epidemicznego, zagadnienia tzw. whistleblowingu – funkcji sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości w firmie w odniesieniu do różnych branż (np. lotniczej, bankowej). Czytelnicy znajdą również przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a także zaktualizowane stawki i wskaźniki (w treści poszczególnych rozdziałów i syntetycznie w aneksie na końcu książki). Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj