ebook Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu -

Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu

Przedmowa ......................................................................................................................................... 7 Bibliografia prac Profesora Macieja Grochowskiego od 2014 roku ........................................................ 9 Andrzej Bogusławski Polska operacja pytajna ze znamieniem jak myślisz ..................................................................... 15 Wojciech Chlebda Jeszcze o nieprototypowych obiektach leksykografii ...................................................................... 21 Jolanta Chojak Polskie czasowniki percepcyjne: modele walencji i sposoby ich realizacji ....................................... 35 Magdalena Danielewiczowa W sprawie wiedzy i niewiedzy ..................................................................................................... 57 Adam Dobaczewski Powtórzenia wokół słówka nie ..................................................................................................... 71 Katarzyna Dróżdż‑Łuszczyk Właściwości leksemu nieliczny na tle klasy przymiotników ............................................................ 83 Izabela Duraj-Nowosielska Kilka uwag o wyrażeniach przybliżających istotę „działań” w filozofii i lingwistyce ....................... 97 Rafał L. Górski Polskie konstrukcje porównawcze ................................................................................................. 133 Renata Grzegorczykowa Geneza i funkcje współczesne przyimka wbrew ............................................................................ 143 Gerd Hentschel, Martin Renz Przymiotniki lub przysłówki w funkcji depiktywów w języku polskim i rosyjskim ........................... 157 Ewa Jędrzejko Jeszcze o stałości i zmianach w polu analitycznych znaków predykacji .......................................... 179 Anna Kisiel O metapredykatywnej funkcji niektórych przysłówków odimiesłowowych zakończonych na -ąco w strukturze tekstu ...................................................................................................................... 193 Krystyna Kleszczowa Odbierać wyrazy szacunku. Studium semantyczno-składniowe ...................................................... 209 Elżbieta Mańczak-Wohlfeld Kryteria opisu haseł w projekcie Global Anglicism Database (GLAD) .............................................. 221 Andrzej Moroz Uwagi o statusie leksykalnym wybranych typów jednostek specjalistycznych na przykładzie terminologii prawnej ................................................................................................................... 235 Jarmila Panevová Konkurence předložkových pádů u jádra lokálních určení v češtině ................................................ 253 Paulina Rosalska, Sebastian Żurowski Wyrażenia funkcyjne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów ...................... 265 Irena Sawicka O spółgłosce „buforowej” ............................................................................................................ 281 Piotr Sobotka Polskie wyrażenia funkcyjne pochodzenia czeskiego ..................................................................... 291 Piotr Stalmaszczyk Paradygmat mentalistyczny w językoznawstwie ........................................................................... 311 Marzena Stępień Jak badać składnię wielosegmentowych wyrażeń metatekstowych? Na przykładzie wyrażeń ( że)by nie i że nie ...................................................................................................................... 325 Maria Szupryczyńska O konstrukcjach typu chce się ...................................................................................................... 345 Zuzanna Topolińska Pol. ‘mieć’ jako predykat modalny ............................................................................................... 357 Bogdan Walczak Polszczyzna to język mały, lecz bardzo trudny – stereotyp czy rzeczywistość? ............................. 363 Björn Wiemer Co tu właściwie za zastrzeżenia budzi niby niewinna różnica? ...................................................... 377 Zofia Zaron Konotacja czy/i referencja? (na przykładzie nazw osobowych) ..................................................... 399 Magdalena Żabowska Jak sama nazwa wskazuje i nomen omen – wykładniki wiedzy mówiącego o zależnościach między formą i treścią wyrażeń ................................................................................................... 409

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj