ebook Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religjjny, kulturowy i społeczny -

Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religjjny, kulturowy i społeczny

„Czy wielokulturowość jest wyzwaniem, zagrożeniem, czynnikiem prowadzącym do dezintegracji, czy ludzkość jest w stanie sprostać postępującej w szybkim tempie globa­lizacji, przyczyniającej się do zanikania narodowych tożsamości? Aby odpowiedzieć na to złożone pytanie należy wystąpić poza granice własnego, spersonalizowanego ja. (…) Równolegle rozwijające się procesy globalizacji, masowe migracje międzynarodo­we, upodmiotowienie mniejszości w obrębie poszczególnych państw, integracje dotychczas rozproszonych zbiorowości imigranckich, kształtowanie się aterytorialnych tożsamości grupowych, to wszystko prowadzi do globalnego różnicowania się. Priorytetowym celem społeczeństwa wielokulturowego powinny być starania, podejmowane w celu zapobiega­nia niebezpieczeństwom wynikającym z niezrozumienia drugiej osoby, co w konsekwencji implikuje negatywne reakcje. (…)Wielokulturowość to niewątpliwie wyzwanie naszych czasów. Jest wszechobecna niemal we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. Fundamentem życia powinna być wol­ność, w każdym tego słowa znaczeniu, o czym mówi 19 art. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. (…)”

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj