ebook Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tom III - Jerzy Axer,Anna Grześkowiak-Krwawicz

Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tom III

Autorzy przedstawiają wartości polityczne funkcjonujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – przede wszystkim, choć nie tylko, we wspólnocie aktywnych politycznie szlacheckich obywateli. Starają się je odtworzyć na podstawie gruntownej analizy różnorodnych źródeł – traktatów i publicystyki politycznej, wystąpień publicznych na sejmie i sejmikach, ale także wypowiedzi nieoficjalnych, prywatnej wymiany poglądów między uczestnikami życia politycznego. Przedmiotem analizy jest m.in. obecny w dyskursie politycznym ideał państwa jako wspólnoty obywateli, a także ówczesna wizja człowieka-obywatela, członka wspólnoty politycznej, oraz jego wobec niej zobowiązania. Autorzy prezentują też i interpretują ówczesne rozumienie pojęć ojczyzna czy patriotyzm, wiele uwagi poświęcają fundamentalnym dla uczestników życia politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wartościom, jak prawo i wolność. Ukazują analizowane zagadnienia nie tylko w szerszym kontekście europejskim, lecz także w różnych epokach, co pozwala śledzić ewolucję w rozumieniu i ocenie pojęć i ideałów politycznych. 12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy. The authors present the political values ​​functioning in the Polish-Lithuanian Commonwealth - primarily, but not only, in the community of politically active noble citizens. They try to recreate them on the basis of a thorough analysis of various sources - treaties and political journalism, public speeches at the Seym and regional councils, but also unofficial statements, private exchange of views between participants in political life. The subject of the analysis is, inter alia, the ideal of the state as a community of citizens present in the political discourse, as well as the contemporary vision of a man-citizen, a member of the political community, and his obligations towards it. The authors also present and interpret the then understanding of the concepts of homeland or patriotism, and devote a lot of attention to the fundamental values ​​of the political life of the Polish-Lithuanian Commonwealth, such as law and freedom. They show the analyzed issues not only in a broader European context, but also in different epochs, which allows to follow the evolution in the understanding and evaluation of political concepts and ideals. The 12-volume series of monographs Kultura First Rzeczpospolitej in dialogue with Europe. The Hermeneutics of Values ​​”presents the cultural heritage of the 15th and 18th centuries as an integral but original part of European culture. The research goal is to identify the ways and forms of the mutual transmission of aesthetic, political and religious values ​​and to present in a broad, multilateral comparative context the axiological structure of Polish culture of the past epochs. Cultural texts are examined from an internal perspective as records of acts aimed at understanding values, and from an external perspective as statements that join European literary-aesthetic, political and religious discussions. In an intense dialogue, the culture of the Republic of Poland shows not only a receptivity to new ideas, but also creativity and dynamics of action in Europe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj