ebook Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia - Alicja Kulecka

Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia

Podzielona na bloki tematyczne publikacja stanowi przegląd problematyki archiwistycznej w szerokim kontekście procesów kształtowania się archiwów europejskich, współpracy między nimi oraz roli, jaką archiwa pełnią w społeczeństwie. Część pierwsza zawiera m.in. teksty dotyczące prób tworzenia wielkiego europejskiego archiwum przez Napoleona Bonaparte oraz współczesnych narzędzi służących współpracy między archiwami zjednoczonej Europy (Europejski Portal Archiwalny, projekty ARENA, AREA i in.). Część druga podejmuje interesujące zagadnienie kształtowania się archiwistyki jako nauki i rozwoju archiwów w sytuacji podporządkowania opresyjnym systemom politycznym w okresie międzywojennym (Niemcy, ZSRR), wojennym (na przykładzie losów archiwów wileńskich) oraz powojennym (PRL). Część trzecia obejmuje teksty dotyczące różnych polskich archiwów oraz metod stosowanych w archiwistyce, w kontekście ich wykorzystania w praktyce i w odniesieniu do miejsca, jakie zajmują archiwa w życiu społecznym. Publikację podsumowuje tekst omawiający francuskie Archiwum Narodowe w Pierrefitte-sur-Seine jako przykład nowoczesnego archiwum dostosowanego (przynajmniej w zamyśle) do potrzeb współczesnych użytkowników. The publication, divided into thematic blocks, provides an overview of archival issues in the broad context of the processes of shaping European archives, cooperation between them and the role archives play in society. The first part includes, among others texts on attempts to create a great European archive by Napoleon Bonaparte and contemporary tools for cooperation between the archives of a united Europe (European Archive Portal, ARENA projects, AREA and others). The second part deals with the interesting issue of the formation of archival science as a science and the development of archives in a situation of subordination to oppressive political systems in the interwar period (Germany, USSR), war (based on the fate of the Vilnius archives) and post-war (PRL). The third part includes texts on various Polish archives and methods used in archives, in the context of their practical use and in relation to the place that archives occupy in social life. The publication is summed up by a text discussing the French National Archives in Pierrefitte-sur-Seine as an example of a modern archive adapted (at least in intention) to the needs of modern users.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj