ebook Struktura funkcjonalna małych miast -

Struktura funkcjonalna małych miast

Struktura funkcjonalna miast jest od dawna przedmiotem badań geograficznych, jednak większość publikacji poświęcona jest analizie dużych ośrodków, natomiast małe miasta budzą mniejsze zainteresowanie. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika niewątpliwie z faktu odmiennej roli ośrodków usytuowanych na różnych poziomach hierarchicznych sieci osadniczej kraju i ich znaczenia dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Struktury przestrzenno-funkcjonalne wielkich jednostek osadniczych, z uwagi na ich złożoność, stanowią większe wyzwanie, wymagające stosowania bardziej zaawansowanych procedur badawczych. Jednak zachodzące od dwóch dziesięcioleci zmiany systemowe odbiły swoje piętno również w przestrzeni małych miast, których struktura działalności gospodarczej ulegała w nowych uwarunkowaniach często istotnym przeobrażeniom. Charakter tych zmian był bardzo różnorodny, tak jak zróżnicowany jest zbiór małych miast w Polsce. Niniejsza publikacja odwołuje się do wybranych przykładów, natomiast autorzy podejmują próbę analizy obecnych uwarunkowań i stanu struktury funkcjonalnej małych miast, tak w skali wybranych regionów (śląskiego, dolnośląskiego i strefy podmiejskiej Poznania), jak i w wymiarze pojedynczych ośrodków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj