ebook Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi - Marzena Makowska-Iskierka

Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi

Przedmiotem badań są procesy urbanizacyjne, a więc złożone, wszechstronne i trwałe przekształcenia o uniwersalnym oddziaływaniu, zachodzące na wielu płaszczyznach: demograficzno-zawodowej, ekonomicznej, przestrzenno-fizjonomicznej i kulturowej1. Prowadzą one do wykształcenia się specyficznego rodzaju przestrzeni – przestrzeni urbanizacji (ew. zurbanizowanej), która ma cechy miejskie. Podjęte badania miały na celu ukazanie charakteru i stopnia urbanizacji dokonującej się we wszystkich sferach. Podmiotem badań są tereny turystyczno-wypoczynkowe leżące w strefie podmiejskiej Łodzi. Do szczegółowych analiz zakwalifikowano 24 miejscowości wypoczynkowych (rys. 1, zał. 1), z których dziewięć – według typologii funkcji wypoczynkowej2 A. Matczaka (1982) – miało ją ukształtowaną (Grotniki, Janówka, Justynów, Nowy Świat, Sokolniki Las, Swędów, Ustronie, Wrząca, Żabiczki), a 15 silnie zaawansowaną w przemianach (Anielin Swędowski, Cesarka, Dąbrowa, Emilia, Jedlicze A, Kwiatkowice, Łagiewniki Nowe, Rąbień AB, Rosanów, Rydzynki, Starowa Góra, Tworzyjanki, Wiśniowa Góra, Zielona Góra, Zofiówka). Zakres merytoryczny pracy obejmuje zagadnienia związane z procesami urbanizacyjnymi, zachodzącymi we wszystkich aspektach, tj. demograficzno-zawodowych, ekonomicznych, przestrzenno-fizjonomicznych i kulturowych. Zakres przestrzenny (in. terytorialny) wyznacza strefa podmiejska Łodzi, a szczególnie obszar o powierzchni 101,26 km2 znajdujący się w granicach administracyjnych (lub geodezyjnych) 24 badanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. Zakres czasowy dotyczy okresu od powstania terenów i sołectw wypoczynkowych do chwili obecnej, zaś szczegółowa analiza uwzględnia lata 2004–2006. Przy interpretacji uwzględniono również wydarzenia wcześniejsze, przeważnie mające miejsce po 1989 r. (...)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj