ebook Symetria w fizyce materii - Jerzy Ginter

Symetria w fizyce materii

Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup – języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym właściwościom izometrii w dwóch i trzech wymiarach, przekształceniom symetrii obiektów płaskich i przestrzennych oraz najprostszym zastosowaniom właściwości symetrii do zagadnień fizycznych; pojawia się tu także pojęcie grupy przekształceń. W części drugiej Autor omawia ogólne właściwości macierzy izometrii w dwóch i trzech wymiarach, macierze przekształceń symetrii w dwóch i trzech wymiarach oraz proste przykłady ich zastosowań fizycznych, a także pojęcie reprezentacji macierzowej grupy symetrii. W trzeciej części wprowadzono pojęcie reprezentacji macierzowej grupy na prostym przykładzie fal stojących na membranie kwadratowej; omówiono też inne przykłady reprezentacji grup oraz proste ich zastosowania do zagadnień mechaniki klasycznej i mechaniki kwantowej. Książka napisana jest jasnym, klarownym językiem i opatrzona licznymi ilustracjami, szczegółowo przedstawiającymi omawiane zagadnienia. Na stronie http://www.wuw.pl/product-pol-5998 Czytelnik znajdzie cykl prezentacji ściśle powiązanych z poruszanymi w niej problemami. "Symetria w fizyce materii" to lektura uzupełniająca dla studentów pierwszych lat uniwersyteckich wydziałów fizyki i chemii oraz niektórych wydziałów politechnik (elektronika, technologia materiałowa). Pierwsza część książki może być przydatna licealistom uczestniczącym w zajęciach kół fizycznych i ich nauczycielom, a także uczestnikom olimpiady fizycznej. ********* Symmetry in the Physics of Matter Introduction of the language used by the particle physics and solid state physics researchers into the basic concepts of group theory. The author discussed the general properties of isometry and isometry matrices in two and three dimensions, and presented the simple examples of their applications to physics problems. He also introduced the concept of matrix group representation into description of the classical mechanics and quantum mechanics issues. ********* Prof. Jerzy Ginter – emerytowany profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się fizyką półprzewodników i dydaktyką fizyki. Autor wielu podręczników szkolnych, a także akademickich, z których szczególnie bliskie tematyce tej książki są: "Fizyka fal" (PWN, Warszawa 1993) i "Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego" (PWN, Warszawa 1979).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj