ebook Być w mniejszości. Być mniejszością - Tomasz Kaczmarek,Joanna Raźny

Być w mniejszości. Być mniejszością

Autorzy artykułów reprezentują różne ośrodki naukowe, zróżnicowane dziedziny wiedzy, a zagadnienie mniejszości postrzegają z różnych perspektyw. Pragną zabrać głos w imieniu tych wszystkich, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie grup większościowych. Według Alberta Camusa rolą pisarza jest występowanie w obronie wykluczonych, którym odebrano ów oskarżycielski głos. Harold Pinter chce odkrywać „rzeczywistość przez sztukę” dla odbudowania ludzkiej godności. Działania te mają na celu, jak pisała Emma Goldman w swym eseju o wymownym tytule Mniejszości wobec większości, „rozdzielić i rozbić” to, co większościowe, bowiem „zawsze - niezależnie od epoki - mniejszości niosły sztandar wielkiej idei, wysiłku wyzwolenia. Przeciwnie działa masa, której ciężar uniemożliwia ruch”. Ta orędowniczka praw kobiet i wolności seksualnej nie pragnie bynajmniej wyrazić pogardy dla „tłumu”, lecz zwrócić uwagę na siłę sprawczą myślącej istoty ludzkiej, gotowej do zmiany zmurszałego i niesprawiedliwego systemu na rzecz prawdziwie demokratycznego społeczeństwa składającego się z wolnych ludzi: „żywe jednostki i życiowa prawda społecznego i ekonomicznego dobrobytu mogą się urzeczywistnić jedynie za sprawą gorliwości, odwagi i bezkompromisowej determinacji inteligentnych mniejszości, nie zaś dzięki masom”. Tomasz KaczmarekTomasz Kaczmarek, Wprowadzenie 9 Mniejszość — płeć — literatura 13 Edyta Janiak, Jak wyrazić siebie w języku? Przypadek szalonej Ofelii 15 Magdalena Dąbrowska, O zapomnianym źródle do studiów nad twórczością rosyjskich pisarek doby oświecenia (rekonstrukcja zamysłu i etapów pracy nad pierwszym w Rosji słownikiem kobiet pióra) 23 Weronika Pawlik-Kwaśniewska, Strach w Zameczku Anny Mostowskiej jako narracja destabilizująca 35 Przemysław Szczur, Retoryka rewolucyjna w zderzeniu z mniejszościami seksualnymi. Analiza czterech pamfletów z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej 45 Luc Leguérinel, Libertynizm w dziele Jewdokii Nagrodskiej 57 Mateusz Król, Transowe obecności w literaturze ponowoczesnej 69 Marta Szymor-Rólczak, Literatura w krótkich spodenkach…, ale pod krawatem. O niemasowych wy- tworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego 79 Artysta (post)modernistyczny jako mniejszość 103 Tomasz Kaczmarek, Francuski teatr feministyczny na przełomie XIX i XX wieku 105 Joanna Raźny, Wątki paryskie w twórczości powieściowej Włodzimierza Perzyńskiego (na przykładzie Wiosny) 123 Gabriela Matuszek, Artyści modernistyczni jako mniejszość 151 Lidia Ignaczak, Między asymilacją a wykluczeniem, czyli o paradoksach emigracyjnego życia i twórczości artysty kabaretowego 165 Tomasz Ferenc, Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną 187 Mniejszość — polityki — światopoglądy — artykulacje 207 Jean-Luc Sochacki, Polska mniejszość narodowa a prehistoria nauczania języków i kultur rodzimych we Francji (1919–1939) 209 Grażyna Olszaniec, Na marginesie słów Xaviera Gralla: dlaczego kultura francuska jest „macochą” dla Bretończyków? 219 Daria Ławrynow, Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek) 239 Sylwia Szarejko, Lampedusa — drzwi do Europy. Kiedy większość staje się mniejszością… Współczesna emigracja afrykańska na kontynent europejski 257 Sebastian Zacharow, Wpływ deportacji Akadian na estetykę i poetykę francuskojęzycznego teatru w Kanadzie 275 Julita Woźniak, Monika Kopytowska, Jak Polak widzi Innego? Wpływ mowy nienawiści skierowanej do osób odmiennych kulturowo na społeczną percepcję Innych 287 Katarzyna Zawadzka, Specyfika działalności społecznej w obszarze trzeciego sektora na przykładzie LGBT 313 Pytania o wspólnotę 325 Jolanta Kowal, Nieporozumienia i konflikty personalne między Polakami i cudzoziemcami w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1803–1825 327 Tomasz Nakoneczny, Inny/Obcy jako kategoria mistyfikacji. Galicja w optyce postkolonialnej 339 Tadeusz Półchłopek, Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego 361 Michał Krzykawski, Być inaczej — być z innymi? Derrida, Nancy i pytanie o wspólnotę 381 Indeks osób 397 Informacje o Autorach 415

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj