ebook Dyskurs, przekład, poezja / Discours, traduction, poésie -

Dyskurs, przekład, poezja / Discours, traduction, poésie

40-lecie pracy Anny Dutki-Mańkowskiej w Instytucie Romanistyki UW / Anna Dutka-Mańkowska 40 ans à l’Institut d’Études romanes de Varsovie

Księga pamiątkowa jest zbiorem artykułów napisanych przez współpracowników i kolegów prof. Anny Dutki-Mańkowskiej z okazji jej czterdziestolecia pracy naukowej w Instytucie Romanistyki UW. Ich tematyka skupia się wokół zainteresowań Jubilatki: poezji, analizy dyskursu, traduktologii oraz innych gałęzi językoznawstwa. Publikacja zawiera ponadto artykuły z zakresu literaturoznawstwa oraz teksty o charakterze wspomnieniowym. Uznana badaczka i wykładowczyni, tłumaczka i poetka – to różne (i zapewne nie wszystkie) twarze Profesor Anny Dutki-Mańkowskiej, której jubileusz obchodzą uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, dedykując Jej niniejszą publikację. Znajdują się w niej artykuły nawiązujące do naukowych i pozanaukowych zainteresowań Jubilatki: językoznawstwa systemowego, fonetyki i morfologii, pragmatyki, argumentacji i analizy dyskursu, przekładu, poezji i literatury francuskojęzycznej – a także kilka całkiem osobistych wspomnień. Zebrane do niniejszej monografii teksty stanowią spójną całość, odzwierciedlającą 40 lat pracy w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego Pani Profesor Anny Dutki-Mańkowskiej. Są jak mapa z zaznaczonymi obszarami, których odkrywanie pozwala poznać drogę naukowego rozwoju Jubilatki. […] Dlatego też niniejszą monografię można polecić wszystkim, którzy mają pasję badawczą i którzy chcą poszerzyć wiedzę i horyzonty w interdyscyplinarnym wymiarze. Zakończę cytatem przypisanym Cyceronowi, który dedykuję przede wszystkim Jubilatce, ale też Autorom tekstów i przyszłym czytelnikom: «Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, to wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego». (Z recenzji prof. Katarzyny Kwapisz-Osadnik) Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Discourse. Translation. Poetry. The 40th Anniversary of Anna Dutka-Mańkowska’s Work at the Institute of French Studies at the University of Warsaw This commemorative book is a collection of articles written by co-workers and colleagues of Professor Anna Dutka-Mańkowska to mark the 40th anniversary of her research work at the Institute of French Studies at the University of Warsaw. Their subject matter touches upon Professor’s main interests: poetry, discourse analysis, traductology and other branches of linguistics. The publication also contains articles on literary studies and memoir texts. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Dr Magdalena Grycan (ORCID 0000-0002-4418-0029) – doktor nauk humanistycznych (2018), starszy asystent w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wanda Fijałkowska (ORCID 0000-0002-4161-6667) – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Kieliszczyk (ORCID 0000-0002-4910-6047) – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Ewa Pilecka (ORCID 0000-0002-0633-0831) – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj