ebook Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii - Jadwiga Stawnicka

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Monografia otwiera w nauce miejsce na dyskusje i analizy z udziałem przedstawicieli Policji i służb bezpieczeństwa w ramach nowej subdycsypliny interdyscyplinarnej lingwosecuritologii. Jest to dziedzina z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, która będzie wykorzystywać teoretyczna i praktyczna wiedzę o języku dla potrzeb nauk o bezpieczeństwie. W rozdziale pierwszym omówiono pojęcia dyskursu i dyskursu kryzysowego z perspektywy pragmalingwistyki oraz możliwości wykorzystania wiedzy psycholingwistycznej w sytuacjach kryzysowych. Rozdział drugi poświecono wybranym obszarom dyskursu kryzysowego z uwzględnieniem teorii aktów mowy. W rozdziale trzecim przedstawiono perspektywy badawcze nowej subdyscypliny. Idea wielostronnego i interdyscyplinarnego badania języka stosowanego w sytuacjach kryzysowych między innymi ze względu na ogromnie ważny aspekt aplikatywny takich badań. Książka przeznaczona jest do szerokiego kręgu odbiorców: do przedstawicieli instytucji powołanych do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, środowisk akademickich i naukowych, studentów i wykładowców, poruszających się w dziedzinach bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, psychologii i - co należy szczególnie podkreślić - lingwistyki. Książka jest bowiem kontynuacją moich badań i stanowi próbę wykorzystania wiedzy lingwistycznej do optymalizacji procesu przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych.Spis treści Wstęp / 7 Cel pracy oraz zawartość treściowa rozdziałów / 7 Konceptualizacja pojęcia lingwosecuritologia / 8 Rozdział 1 W kręgu dyskursu kryzysowego. Konceptualizacja pojęć / 17 1.1. Pojęcia dyskursu i dyskursu kryzysowego / 17 1.2. Aspekt pragmalingwistyczny dyskursu kryzysowego / 20 1.3. Wykorzystanie wiedzy psycholingwistycznej w sytuacjach kryzysowych / 25 Rozdział 2 Wybrane obszary dyskursu kryzysowego / 35 2.1. Negocjacje kryzysowe z perspektywy teorii aktów mowy. Wybrane aspekty zagadnienia (kierunek negocjator – sprawca) / 35 2.2. Negocjacje kryzysowe z perspektywy teorii aktów mowy. Wybrane aspekty zagadnienia (kierunek sprawca – negocjator) / 46 2.3. Akt mowy obietnicy w negocjacjach kryzysowych / 51 2.4. Kłamstwo w negocjacjach? Skalarny charakter kłamstwa / 56 2.5. Przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych (na przykładzie wojewódzkich wieloszczeblowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego „Lotnisko 2011” i „Lotnisko 2013”) / 60 Rozdział 3 Perspektywy badawcze lingwosecuritologii / 77 3.1. Opis projektu badawczego Profesjonalna komunikacja w sytuacjach kryzysowych / 77 3.2. Opis projektu badawczego Tłumacz w negocjacjach kryzysowych. Recepcja tłumacza w przestrzeni międzykulturowej. Wybrane problemy językowo-kulturowe z zakresu przekładu środowiskowego / 88 3.3. Opis projektu badawczego Język przemocy. (Anty)terrorystyczna propaganda. Manipulacja w przekładzie / 95 3.4. Opis projektu badawczego Studium grup pseudokibicowskich z perspektywy socjologiczno-psycholingwistyczno-prawnej. Historia, diagnoza i działania prewencyjno-profilaktyczne w aspekcie kryminalistycznym i kryminologicznym / 102 Zakończenie / 111 Literatura / 119 Summary / 129 Zusammenfassung / 130

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj