Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym - Daniel Jakimiec

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

0,0

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów szkol-nych, podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach po-mocy rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim przez wskazanie optymalnych metod dążenia do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Dysfunkcje rodziny jako przesłanki faktyczne wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym 21 1.1. Istota dysfunkcji rodziny 21 1.2. Źródła dysfunkcji 40 1.3. Identyfikowanie dysfunkcji 46 1.3.1. Rola i zadania instytucji pomocy rodzinie 46 1.3.2. Rola i zadania organów ścigania 61 1.3.3. Rola i zadania placówek edukacji publicznej 65 1.4. Interwencja w związku z wystąpieniem dysfunkcji w rodzinie 72 1.4.1. Interwencja na poziomie środowiska lokalnego 72 1.4.2. Interwencja na poziomie służb pomocy rodzinie 78 1.4.3. Interwencja na poziomie organów ścigania 88 1.4.4. Procedury uruchamiania interwencji na drodze sądowej 93 Rozdział 2 Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – zagadnienia ogólne 101 2.1. Pojęcie postępowania wykonawczego na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego 101 2.2. Przesłanki postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym 120 2.2.1. Przesłanki wszczęcia postępowania wykonawczego 120 2.2.2. Przesłanki wyłączające prowadzenie postępowania wykonawczego 131 2.3. Właściwość sądu rodzinnego w postępowaniu wykonawczym 139 2.3.1. Właściwość miejscowa 139 2.3.2. Właściwość rzeczowa 145 2.4. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 147 2.4.1. Zasady procesowe postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 147 2.4.2. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych o charakterze przewodnim 155 2.4.3. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich 162 2.4.4. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady prawa karnego wykonawczego 164 Rozdział 3 Postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej 167 3.1. Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej 167 3.2. Wpływ postępowania dowodowego na postępowanie wykonawcze 174 3.3. Treść orzeczenia sądowego kończącego postępowanie rozpoznawcze a postępowanie wykonawcze 184 3.3.1. Orzeczenie kończące postępowanie rozpoznawcze w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej 184 3.3.2. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej i gradacja form tej ingerencji 194 3.4. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonywaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw rodzicielskich w postępowaniu wykonawczym 201 3.4.1. Ewoluowanie przedmiotu postępowania wykonawczego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej 201 3.4.2. Normatywne podstawy modelowania postaw rodzicielskich i instytucje wspierania reintegracji rodziny 206 3.4.3. Kształtowanie postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców 217 3.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej 223 Rozdział 4 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 233 4.1. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny 233 4.2. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a postępowanie wykonawcze 240 4.2.1. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a związanie sądu żądaniem ubezwłasnowolnienia oraz przyczyną żądania 240 4.2.2. Ustalenia postępowania rozpoznawczego co do przesłanek ubezwłasnowolnienia i ich wpływ na postępowanie wykonawcze 248 4.3. Nadzór sądu opiekuńczego nad czynnościami osób sprawujących pieczę w postępowaniu wykonawczym 255 4.3.1. Zakres nadzoru sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 255 4.3.2. Oddziaływanie sądu opiekuńczego na atrybuty pieczy nad ubezwłasnowolnionym 261 4.3.3. Zasady i rodzaje środków nadzoru realizowane w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 264 4.3.4. Postulaty zmian de lege lata i de lege ferenda na tle praktyki judykacyjnej sądów opiekuńczych 272 4.4. Czyny zabronione ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym pieczę 281 4.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych 288 Rozdział 5 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu 299 5.1. Uzależnienie od alkoholu źródłem dysfunkcjonalności rodziny 299 5.2. Rozstrzygnięcie sprawy co do istoty w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie wykonawcze 309 5.2.1. Wszczęcie postępowania rozpoznawczego sądowego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu 309 5.2.2. Ocena materiału dowodowego i ukształtowanie sytuacji osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego 314 5.3. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw osób uzależnionych od alkoholu w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i resocjalizacyjnym 319 5.3.1. Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego 319 5.3.2. Znaczenie ustaleń postępowania dowodowego dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób uzależnionych od alkoholu 322 5.3.3. Decyzje procesowe sądu opiekuńczego co do przebiegu leczenia osoby uzależnionej od alkoholu w placówkach specjalistycznych 326 5.3.4. Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych od alkoholu w postępowaniu wykonawczym 332 5.3.4.1. Aspekt psychologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 332 5.3.4.2. Aspekt socjologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 334 5.3.4.3. Aspekt resocjalizacyjny decyzji procesowych sądu opiekuńczego 335 5.4. Ewoluowanie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego 336 5.4.1. Normatywne podstawy reintegracji środowiska rodzinnego osoby uzależnionej od alkoholu 336 5.4.2. Dyrektywy prawne oddziaływania na środowisko rodzinne osoby uzależnionej od alkoholu 343 5.4.3. Stadia rozwoju rodziny i ich znaczenie dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym 349 5.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego 353 Zakończenie 359 Literatura 379 Wykaz orzecznictwa 389 Orzeczenia Sądu Najwyższego 389 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 390

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj