ebook Corporate wellness w organizacji - Marzena Syper-Jędrzejak

Corporate wellness w organizacji

Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w firmie. Dotyczy ono nie tylko korporacji komercyjnych, lecz także instytucji publicznych. Monografia powstała na podstawie studiów literaturowych i badań przeprowadzonych przez autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich elementów powinny składać się działania corporate wellness, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników oraz jak je wprowadzać i integrować ze sobą w spójny program. Omówiono funkcjonowanie modelu wymiarów wellness w badanej organizacji, a także w jaki sposób poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez pracowników. W publikacji zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu corporate wellness, które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach różnego typu.Wprowadzenie 7 Część I. Rozwój inicjatyw z zakresu corporate wellness. Podstawowe obszary działań 13 1. Podłoże powstania i rozwój działań corporate wellness, próby szacowania ich efektywności 15 1.1. Tło funkcjonowania współczesnych organizacji i warunków pracy 15 1.2. Dobrostan pracowników w nurcie pozytywnej psychologii organizacji 19 1.3. Idea corporate wellness – osiągać zdrowie optymalne 24 1.4. Promocja zdrowia w organizacjach i rozwój corporate wellness. Przyczyny wdrażania programów 27 1.5. Zasady konstruowania i wdrażania programów wellness 36 1.6. Korzyści z inwestycji w dobrostan pracowników 42 2. Wspieranie dobrostanu fizycznego i równowagi pracowników jako podstawowe wymiary modelu działań wellness 47 2.1. Dobrostan fizyczny i jego miejsce w programach corporate wellness 47 2.1.1. Aspekt dbałości o ergonomię i komfort pracy 50 2.1.2. Znaczenie stylu życia dla dobrostanu człowieka 56 2.1.3. Działania z zakresu ochrony zdrowia: profilaktyka chorób i uzależnień 62 2.2. Równowaga pracowników w kontekście corporate wellness 65 2.2.1. Profilaktyka stresu w organizacji i wspieranie równowagi wewnętrznej 69 2.2.2. Równowaga w różnych obszarach życia: balans między pracą a życiem osobistym 78 2.2.3. Równowaga w różnych obszarach życia: czas wolny współczesnego człowieka, wypoczynek i rozwój zainteresowań pozazawodowych 91 Część II. Funkcjonowanie modelu działań wellness w Uniwersytecie X 97 3. Wspieranie dobrostanu fizycznego pracowników Uniwersytetu X w świetle badań 99 3.1. Metodyka badań własnych 99 3.1.1. Przesłanki prowadzonych badań, ich cele i problemy badawcze 99 3.1.2. Sposób gromadzenia danych i zastosowane narzędzia statystyczne 103 3.1.3. Różnorodność pracowników Uniwersytetu X – charakterystyka grupy badawczej 110 3.2. Dobrostan fizyczny pracowników Uniwersytetu X – wyniki badań 112 3.2.1. Ergonomia i komfort pracy w Uniwersytecie X 112 3.2.2. Promowanie zdrowego stylu życia: właściwe odżywianie 128 3.2.3. Promowanie zdrowego stylu życia: aktywność fizyczna i sport 135 3.2.4. Ochrona zdrowia – profilaktyka chorób i uzależnień 149 4. Równowaga pracowników Uniwersytetu X. Podsumowanie i wnioski z badań 159 4.1. Wspieranie równowagi pracowników Uniwersytetu X w świetle badań 159 4.1.1. Budowanie równowagi wewnętrznej i profilaktyka stresu 159 4.1.2. Kształtowanie równowagi praca–życie 172 4.1.3. Wspieranie rozwoju zainteresowań pozazawodowych 186 4.2. Model wymiarów wellness w Uniwersytecie X – podsumowanie i wnioski z badań 192 4.2.1. Rozeznanie w ofercie wellness wśród badanych 192 4.2.2. Wykorzystanie i ocena oferty wellness na Uniwersytecie X 194 4.2.3. Wykorzystanie i ocena oferty wellness a cechy badanych pracowników 198 4.2.4. Możliwości rozwoju działań wellness na Uniwersytecie X 203 Zakończenie 207 Bibliografia 211 Aneksy 225 Abstract 255 Spis tabel 257 Spis wykresów 259 Od Redakcji 261

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj