ebook Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne - Przemysław Szpytka,Paweł Eleryk,Alicja Piskorz-Szpytka

Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne

Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regulacji, a w konsekwencji zwiększające się ryzyko odpowiedzialności (podmiotów oraz osobiste członków zarządu i rady nadzorczej) powoduje konieczność szczególnej rozwagi we wdrażaniu w organizacji rozwiązań z zakresu compliance. Publikacja stanowi praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego. Autorzy dostarczają użytecznych wskazówek, które mogą być wykorzystane w tworzeniu, a następnie monitorowaniu skuteczności działania rozwiązań służących zapewnieniu zgodności działalności z prawem i innymi regułami przyjętymi przez określoną jednostkę organizacyjną. Opracowanie wyróżnia połączenie praktycznych uwag dotyczących organizacji compliance w przedsiębiorstwie z omówieniem merytorycznych aspektów zapewnienia zgodności działania – kluczowych w funkcjonowaniu w obszarze działalności. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak: relacja nadzoru zewnętrznego do nadzoru wewnętrznego, compliance w wybranych podmiotach nadzorowanych: towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych oraz spółkach publicznych, whistleblowing jako element systemu compliance, zarządzanie konfliktami interesów jako obszar compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych, rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji wrażliwych, zakres obowiązku ochrony informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, zakres podmiotowy obowiązku zachowania oraz żądania przekazania informacji stanowiącej tajemnicę zawodową, outsourcing, inwestowanie na rachunek własny, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, załatwianie skarg, realizacja funkcji compliance w ramach obowiązków przewidzianych w ustawach FATCA i CRS, obszary działalności objęte zasadami ładu korporacyjnego, działalność promocyjna i relacje z klientami instytucji nadzorowanej. W opracowaniu zawarto najważniejsze przepisy i interpretacje oraz wytyczne nadzorcy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów compliance w wybranych podmiotach. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej stosujących przepisy rynku finansowego, a także przedsiębiorców z branży finansowej, inspektorów nadzoru i członków Rad Nadzorczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji funkcji compliance. Zainteresuje przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj