ebook Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych - Bernard Wiśniewski

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych

W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach.

Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące podejścia integracyjnego i dezintegracyjnego do bezpieczeństwa oraz jego diagnozowaniu i prognozowaniu. W rozdziale tym zaprezentowano również szkic analitycznego modelu niewymiernego (nieuchwytnego) bezpieczeństwa.

W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo, jako przedmiot rozlegle zakrojonych badań interdyscyplinarnych. Takie założenie sprawiło, iż w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie.

Natomiast rozdział czwarty poświęcony jest określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce oraz przedstawieniu tej dyscypliny jako naukowej.

Rozdział piąty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa. Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa, obiektu i przedmiotu jego badań, a także problemów poznania bezpieczeństwa.

Rozdział szósty w całości odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie. Omówione zostały w nim badawcze i praktyczne strony ich stosowania w procesie eksploracji bezpieczeństwa.

W rozdziale siódmym zwrócono uwagę na niektóre komponenty pisarstwa naukowego, omówiono jego zadania i zasady oraz rodzaje. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły swoistości języka pracy naukowej. Wychodząc od szerokiego ujęcia stylu zwrócono uwagę na styl pisarstwa naukowego, terminologię oraz strukturę pracy naukowej. Wskazano także gatunki stylu naukowego. Rozdział ten pretenduje do miana kompletnego zbioru wyróżników stylu naukowego jako typu.

WSTĘP 5 1. POJĘCIE ORAZ TYPOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻEŃ 9 1.1. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa 12 1.2. Główne typy bezpieczeństwa 19 1.3. Percepcja zagrożeń 24 1.4. Podział zagrożeń 31 2. KONCEPCJE ORAZ WYZNACZNIKI BEZPIECZEŃSTWA 39 2.1. Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa 42 2.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa 49 2.3. Prognozowanie bezpieczeństwa 55 3. TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA 67 3.1. Bezpieczeństwo w nauce o cywilizacji 69 3.2. Bezpieczeństwo w nauce o złożoności 74 3.3. Podstawy cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie 79 4. BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA 87 4.1. Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce 90 4.2. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa 100 5. WŁAŚCIWOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA 107 5.1. Cechy i funkcje badań bezpieczeństwa 109 5.2. Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa 118 5.3. Poznanie bezpieczeństwa 120 6. METODY BADAŃ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 131 6.1. Zarys sytuacji problemowej 134 6.2. Metody badań 136 6.3. Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie 141 7. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA 149 7.1. Zadania i zasady pisarstwa naukowego 151 7.2. Rodzaje pisarstwa naukowego 153 7.3. Język pracy naukowej 155 7.4. Zagadnienia terminologii naukowej 156 7.5. Styl pisarstwa naukowego 157 7.6. Struktura pracy naukowej 160 7.7. Gatunki stylu naukowego 163 ZAKOŃCZENIE 165 BIBLIOGRAFIA 167

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj