ebook Petyhorzec - Władysław Łoziński

Petyhorzec

Powieść o tematyce kresowej opatrzona prawie dwustoma przypisami wyjaśniającymi wiele staropolskich terminów.

"…Kie­dy z cho­rą­gwią moją sta­łem we Lwo­wie, przy­jeż­dżał do mnie i do ofi­ce­rów mo­ich bar­dzo czę­sto nie­ja­ki Ra­fał Krysz­pin, to­wa­rzysz pe­ty­hor­ski1, mło­dy człek jesz­cze, z po­czci­wej ro­dzi­ny szla­chec­kiej, gdzieś na Li­twie osia­dłej, uro­dzi­wy, grzecz­ny i we­so­łej bar­dzo fan­ta­zji."

 

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj