ebook Katastrofy odmieńców - Tomasz Kaliściak

Katastrofy odmieńców

Książka Tomasza Kaliściaka wpisuje się w nurt badań naukowych nad homoseksualnością czy szerzej: odmiennością seksualną w literaturze. Jest to zbiór studiów interpretacyjnych poświęconych twórczości (nie tylko poetyckiej) jedynie czterech poetów (Józefa Czechowicza, Stefana Napierskiego, Stanisława Swena Czachorowskiego, Tadeusza Olszewskiego). Jak zaznacza autor, umieszczenie twórczości wybranych twórców w kontekście homoseksualności nie jest celem samym w sobie, stanowi raczej punkt wyjścia swoistej hermeneutyki podejrzeń, która ma odpowiedzieć na pytanie, z jakimi konsekwencjami poznawczymi wiąże się postawienie takiej tezy. Innymi słowy: czy można lepiej (inaczej) odczytać twórczość literacką, jeśli założymy, że homoseksualność odgrywa w niej istotną funkcję? Metodą, którą posłużył się badacz, można nazwać dekonstrukcją czy też (precyzyjniej) psychoanalizą katastrofizmu w ogóle. W takim ujęciu katastrofizm należy interpretować w połączeniu z ekonomią libidalną, a szczególnie z dominującym popędem śmierci, zmierzającym do dekonstrukcji. Recenzje książki ukazały się w: miesięczniku „Znak” nr 11/2011, s. 112, czasopiśmie „Replika” nr 35/2012, s. 28, Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym „Pogranicza” nr 1/2012, s. 90–93, czasopiśmie „Postscriptum Polonistyczne”, 2012 nr 1 (9), s. 303–311 oraz w czasopiśmie „Pamiętnik Literacki”, 2012, z. 4, s. 273–280 (recenzja książki dostępna pod adresem: www.ceeol.com).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj