ebook Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) - Agnieszka Kluba

Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza) są podporządkowane szerszej perspektywie. Autorka eksponuje uwikłanie utworu literackiego w nierozstrzygalne napięcię między „być” (autonomicznym dziełem sztuki, artefaktem) a „znaczyć” (przez odsyłanie do tak czy inaczej pojmowanej rzeczywistości) jako jeden z kluczowych wątków dyskursu estetycznego, rozwijanego w obrębie nowoczesnej autorefleksji literackiej. Z tego punktu widzenia konfrontacja postaw estetycznych siedmiu wybitnych poetów Dwudziestolecia Międzywojennego odsłania niejawny, podskórny i rzadko dramatyczny dialog poetyckich racji, regulowany zarówno osobistymi wyborami twórców, jak i usytuowaniem polskiej poezji wobec doświadczeń literatury europejskiej.Wstęp / 7 Rozdział 1. Symbolizm w Polsce. Rekonesans / 19 Rozdział 2. Niezrozumiałe- Nienazwane- Nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz- dwa modele poetyckiej niewyrażalności / 67 Rozdział 3. „Zwrotnica” : między autonomią języka poetyckiego a esencjalizmem / 93 „Nadwyrażalność” Peipera / 97 Niewyrażalność Przybosia / 122 Rozdział 4. Poezja mitu kratylejskiego Adama Ważyka / 151 Rozdział 5. Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich / 203 Rozdział 6. Poezja czysta Czechowicza. Rekonstrukcja poetyki sformułowanej / 273 Zamiast zakończenia / 319 Bibliografia / 323 Sumary / 337 Indeks osobowy / 341

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj