ebook Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej -

Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej

Znaczenie problematyki, jaką podejmuje Andrzej Boczkowski, trudne jest do przecenienia. (…) Autor bardzo umiejętnie rekonstruuje (…) wszystkie dylematy, wątpliwości i pęknięcia w ideologii procesu bolońskiego i edukacyjnych aspektach strategii lizbońskiej. Nie brakuje tu analitycznych rozróżnień, wnikliwych spostrzeżeń, błyskotliwych zestawień, które demaskują mało uświadamiane płycizny założeń ideologicznych, będących w równej mierze założeniami komercjalizacji systemu. (…) Nacisk na współgranie z wymogami rynku pracy ukazany został w sposób wieloczynnikowy, pogłębiony i krytyczny, szczególnie w odniesieniu do sytuacji, gdy wymogi rynkowe nie pokrywają się z wymogami ról społecznych i nie mogą być do nich redukowane, w szczególności – utożsamiane z autoteliczną wartością edukacji. (…) Przedstawione (…) analizy ukazują złożone relacje elementów całego systemu edukacyjnego i ewaluacyjnego w procesie monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia. Znajdujemy tam pogłębione studium relacji wszystkich elementów systemu i choćby z tego względu publikacja tego typu jest współcześnie, w warunkach kolejnych reform systemu szkolnictwa wyższego, niezwykle potrzebna. z recenzji prof. dr. hab. Leszka KorporowiczaWprowadzenie (Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz) 9 Andrzej Perzyński - Zawierzenie i świętość. Z problematyki autorytetu w Kościele 11 Elżbieta Laskowska - Autorytet w rozumieniu młodzieży 27 Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa - O swietosci na przykładzie wybranych artystycznych tekstów audialnych o Janie Pawle II 37 Konrad W. Tatarowski - Posłannictwo Jana Pawła II 53 Stanisław Skobel - Współczesny francuski przykład autorytetu moralnego – Xavier Thévenot 65 Joanna Ślósarska - Hermeneutyka śladu i świadectwa w pismach ks. Romana E. Rogowskiego jako projekt egzystencji 77 Barbara Bogołębska – Anna Świderkówna – popularyzatorka Biblii 89 Anetta Gajda - Swiety Józef Sebastian Pelczar i jego Zycie duchowe (z perspektywy językoznawczej) 97 Marta Szoka - Pisarstwo kompozytora jako egzegeza jego twórczości. Przypadek szczególny: Roman Berger 119 Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń - Świeci i błogosławieni oraz duchowni w nazewnictwie łódzkim 133 Teresa Dębowska-Romanowska - Prawo finansowe jako gałąź dogmatyczno-prawna a prawo naturalne 147 Noty o Autorach 159

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj