ebook Autorytaryzm a brzytwa Ockhama - Piotr Radkiewicz

Autorytaryzm a brzytwa Ockhama

Recenzowana praca jest rzadko dziś spotykaną wielostronną, krytyczną monografią jednego z najważniejszych konstruktów teoretycznych z zakresu nauk społecznych. (…) Należy mieć nadzieję, że wśród uważnych czytelników wywoła dyskusję przekraczającą ramy nauk społecznych, w tle całej pracy pojawia się bowiem trafna – choć nie całkiem przyjemna dla naukowców – konstatacja, że przywiązanie do własnych hipotez i do autorytetów bywa silniejsze niż rzetelna weryfikacja empiryczna owych hipotez. prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska Książka jest wyrazem imponującego zamysłu autora – dokonania wiwisekcji pojęcia autorytaryzmu (…). Celem, a może po prostu konsekwencją tej wiwisekcji jest dotarcie do „istoty” pojęcia, „rozebranie” go na części składowe, a w rezultacie odarcie z negatywnej wartościowości, ulokowanie w szerszym kontekście społeczno-politycznym, a także identyfikacja głębszego ideologicznego tła popularności tego pojęcia w psychologii. (…) Ogółem dzieło świadczy o ogromnej kompetencji teoretycznej i metodologicznej Autora. Jest to z pewnością najbardziej obszerna praca dotycząca autorytaryzmu, jaka powstała w polskiej psychologii. prof. dr hab. Maria Lewicka Piotr Radkiewicz, doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Psychologii PAN. Prowadzi badania z zakresu: psychologii społecznej, psychologii politycznej i makropsychologii. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych monografiach i czasopismach naukowych.  Wraz z Renatą Siemieńską jest redaktorem naukowym monografii Społeczeństwo w czasach zmiany (2009).Wprowadzenie 9 Część I Teoria autorytaryzmu Rozdział 1. Osobowość autorytarna: geneza teorii, model teoretyczny i krytyka 18 1.1. Pionierskie idee ojców założycieli 18 Autorytarna kultura a totalitaryzm (teoria Wilhelma Reicha) 18 Charakter autorytarny (teoria Ericha Fromma) 20 Struktura charakteru autorytarnego (koncepcja Abrahama Maslowa) 21 1.2. Teoria osobowości autorytarnej (Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswick, Daniel J. Levinson, Nevitt Sanford) 23 Krytyka 26 Trafność teorii 30 Uwagi końcowe 32 1.3. Alternatywne konceptualizacje i inne metody pomiaru osobowości autorytarnej 32 Miękkość versus twardość umysłowa (teoria Hansa Jürgena Eysencka) 32 Dogmatyzm (teoria Miltona Rokeacha) 35 Konserwatyzm (koncepcja Glenna Wilsona) 38 Autorytaryzm i buntowniczość (badania Melvina L. Kohna) 40 Dyrektywność (koncepcja Johna J. Raya) 41 1.4. Podsumowanie 42 Rozdział 2. Współczesne teorie i badania. Autorytaryzm jako dyspozycja osobowości, wymiar ideologii i zjawisko wewnątrzgrupowe 45 2.1. Koncepcja prawicowego autorytaryzmu Roberta Altemeyera 45 Krytyka skali F 45 Autorytaryzm prawicowy: definicja konstruktu 48 Czy istnieje lewicowy autorytaryzm? 50 Poznawcze deficyty osób autorytarnych 51 Autorytaryzm a polityka 53 Geneza prawicowego autorytaryzmu 53 Porównanie teorii osobowości autorytarnej i koncepcji prawicowego autorytaryzmu 54 2.2. Teoria dominacji społecznej Jima Sidaniusa i Felicii Pratto 55 Model dominacji społecznej i jego weryfikacja 56 Orientacja na dominację społeczną i mity legitymizujące nierówności 58 Orientacja na dominację społeczną a prawicowy autorytaryzm 60 2.3. Model autorytaryzmu grupowego Johna Duckitta 63 2.4. Model podwójnego procesu Johna Duckitta 66 2.5. Procesualny model autorytaryzmu grupowego Josta Stellmachera i Thomasa Petzela 72 2.6. Teoria autorytaryzmu dzisiaj. Krytyczna analiza i próba integracji 76 Cel empirycznej części opracowania 84 Część II Badania nad modelem mentalności autorytarnej Metoda 95 Rozdział 3. Kowariancja składowych modelu mentalności autorytarnej i jej źródła 104 3.1. Analiza interkorelacji składowych modelu 104 3.2. Składowe modelu mentalności autorytarnej a socjalizacja 108 3.3. Składowe modelu mentalności autorytarnej a wartości osobiste 110 3.4. Składowe modelu mentalności autorytarnej a osobowość 114 3.5. Składowe modelu mentalności autorytarnej a przekonania o świecie społecznym 119 3.6. Psychologiczna realność modelu mentalności autorytarnej – podsumowanie 122 Rozdział 4. Relacje przyczynowe w obrębie modelu mentalności autorytarnej 127 4.1. Model autorytaryzmu grupowego Stellmachera i Petzela (model 1 = AG | RWA + AG-N) 129 4.2. Test modelu podwójnego procesu (model 2 = KS + RWA + AG-N) 131 4.3. Model własny (model 3 = KS + AG + RWA + AG-N) 134 4.4. Podsumowanie 138 Rozdział 5. Model mentalności autorytarnej a syndrom etnocentryczny 140 5.1. Czy autorytaryzm „prawicowy” i „narodowy” implikują tę samą umysłową reprezentację grupy narodowej? 140 5.2. Ile jest autorytaryzmu w prawicowym autorytaryzmie? 146 Test trzech postulatów 151 Efekt mediacyjny? 155 5.3. Autorytaryzm grupowy zorientowany na grupę narodową a etnocentryzm: rola ideologii 156 5.4. Model mentalności autorytarnej i etnocentryzm – empiryczny model zależności 159 5.5. Podsumowanie 165 Rozdział 6. „Czynnik ideologiczny”. Co to takiego? 168 6.1. Czynnik ideologiczny a ideologia prawicowa 168 6.2. Czynnik ideologiczny i nieideologiczny a przekonania na temat demokracji 173 Rozdział 7. Dynamika reakcji autorytarnej 177 7.1. Badanie 180 7.2. Wyniki 182 7.3. Podsumowanie 186 Rozdział 8. Podsumowanie części empirycznej. Najważniejsze wyniki i ich implikacje 188 Zakończenie 208 Załączniki Załącznik 1 212 Załącznik 2 216 Załącznik 3 234 Załącznik 4 237 Załącznik 5 243 Załącznik 6 248 Abstract 252 Bibliografia 256 Indeks nazwisk 269

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj