ebook Autonomia pacjenta a polskie prawo karne - Teresa Dukiet-Nagórska

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne

Stan prawny na 1.08.2008 r. W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do wyrażania zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne i jego prawa do sprzeciwiania się im. Położono w niej nacisk na zróżnicowanie konsekwencji w zależności od tego, czy czynność lekarska jest legalna pierwotnie, czy wtórnie. Uwzględniono także aspekt zgodności istniejących rozwiązań normatywnych z Konstytucją RP. Prawo pacjenta do samostanowienia nie było i nadal nie jest w pełni honorowane w praktyce, toteż opracowanie może posłużyć odchodzeniu od modelu medycyny paternalistycznej w kierunku medycyny opartej na upodmiotowieniu pacjenta. Adresaci: Pozycja adresowana jest w pierwszej kolejności do prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Jednakże zdecydowana większość omawianych w niej zagadnień może okazać się interesująca dla lekarzy i innych osób uprawiających zawody medyczne, w szczególności dla zaangażowanych w orzecznictwo sądów lekarskich.Wykaz skrótów | str. 7 Zamiast wstępu | str. 11 Rozdział I Zgoda pacjenta lub innego podmiotu. uprawnionego jako warunek legalności działania lekarza | str. 13 1. Uwagi wprowadzające | str. 13 2. Czynności nieterapeutyczne - numerus clausus? | str. 25 3. Informacja warunkiem skuteczności zgody | str. 29 4. Podmiot uprawniony do uzyskania informacji | str. 44 5. Przedmiot zgody | str. 51 6. Zgoda antycypacyjna i oświadczenia pro futuro | str. 60 7. Podmiot wyrażający zgodę | str. 65 8. Problem ratowania samobójców | str. 79 9. Forma zgody | str. 83 Rozdział II Czynności lekarskie podejmowane bez zgody. uprawnionego podmiotu bądź przy jego sprzeciwie | str. 88 1. Uwagi wprowadzające | str. 88 2. Czynności lecznicze na podstawie zgody domniemanej | str. 88 3. Czynności lecznicze o dwoistej naturze | str. 100 4. Czynności nieterapeutyczne dokonywane bez uwzględnienia prawa człowieka do samostanowienia | str. 123 5. Czy istnieje potrzeba powoływania się lekarza na stan wyższej konieczności? | str. 133 Rozdział III Prawnokarne konsekwencje wykonania czynności lekarskiej. bez zgody uprawnionego podmiotu bądź przy jego sprzeciwie w sytuacji braku ustawowego upoważnienia do tego | str. 145 1. Krótkie résumé dotychczasowych ustaleń | str. 145 2. Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 192 § 1 k.k. | str. 146 3. Podmiot przestępstwa z art. 192 k.k. | str. 147 4. Strona przedmiotowa przestępstwa z art. 192 k.k. | str. 153 5. Strona podmiotowa przestępstwa z art. 192 k.k. | str. 157 6. Błąd związany z wykonywaniem czynności terapeutycznej. - w tym zabiegu leczniczego - odnoszący się do okoliczności warunkujących istnienie skutecznej zgody bądź odmowy | str. 158 7. Błąd co do prawa dotyczący postanowień odnoszących się do działań leczniczych | str. 164 8. Błąd związany z wykonywaniem czynności nieterapeutycznej., odnoszący się do okoliczności warunkujących istnienie skutecznej zgody, jak też okoliczności aktualizujących przyzwolenie (niekiedy nakaz) na realizację działania z naruszeniem prawa pacjenta do samostanowienia | str. 168 9. Błąd co do prawa dotyczący postanowień odnoszących się do działań nieterapeutycznych | str. 169 Zamiast podsumowania | str. 171 Bibliografia | str. 173

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj