ebook Automatyczna kontrola nieświadomych emocji - Dorota Kobylińska

Automatyczna kontrola nieświadomych emocji

Monografia empiryczna poświęcona ważnemu problemowi: czy i w jakim stopniu człowiek może poddać kontroli tzw. pierwotny afekt (czyli prymitywną, szybką odpowiedź emocjonalną na sygnały dobrostanu lub zagrożenia). Autorka stawia istotne pytania teoretyczne, proponuje ich niezwykle pomysłowe operacjonalizacje, a relacjonując wyniki swoich bardzo starannie przemyślanych i zrealizowanych badań wykazuje uzasadnioną ostrożność w formułowaniu uogólnień. Praca stanowiąca oryginalny, istotny wkład Autorki do problematyki emocji i samokontroli.Wstęp 11 Część I. Teoretyczny i empiryczny kontekst badań 16 Rozdział I. Definicje pojęć wyznaczających zakres pracy 16 Afekt – pierwotny i wtórny 16 Afektywne poprzedzanie – optymalne i suboptymalne 17 Asymetria pozytywno-negatywna 17 Automatyczny i refleksyjny system regulacji 18 Afektywno-automatyczny i refleksyjny system wartościowania 18 Autokorekta 18 Emocje 18 Jawne i utajone procesy wartościowania 19 Lateralizacja emocji 19 Lateralna prezentacja bodźców: pole widzenia 19 Ocenianie 20 Samokontrola 20 Standardy – wartościowania i samokontroli 20 Rozdział II. Afekt jako podstawa wartościowania 22 Reagowanie afektywne a ocenianie 22 Afekt pierwotny i wtórny 22 Afekt jawny i utajony 22 Afekt jako podstawa wartościowania 25 Paradygmat afektywnego poprzedzania: wyniki badań nad wpływem utajonego afektu na formułowanie sądów i zachowanie 25 Efekt asymilacji i efekt kontrastu w badaniach nad utajonym afektem 28 Rozdział III. Refleksyjny system wartościowania 32 Procesy oceniania jako forma wartościowania opartego na wyartykułowanych standardach 32 Standardy oceniania 34 Standardy osobiste, standardy samokontroli 36 Rozdział IV. Biologiczne podłoże procesów wartościowania 38 Model Josepha LeDoux dolnej i górnej drogi wzbudzania afektu 38 Udział procesów prawo- i lewopółkulowych w procesach wartościowania 41 Hipotetyczne neuronalne korekty dwóch systemów wartościowania: afektywno-automatycznego i refleksyjnego 46 Rozdział V. Interakcje pomiędzy dwoma systemami wartościowania: afektywno-automatycznym i refleksyjnym – założenia i problematyka badań własnych 51 Wpływ systemu afektywno-automatycznego na refleksyjne przetwarzanie informacji 52 Wpływ systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych 54 Wpływ doraźnej aktywizacji systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych 56 Dyspozycyjne wpływy systemu refleksyjnego na przebieg procesów afektywno-automatycznych 59 Założenia badań własnych 62 Cele badań własnych 62 Hipotezy 64 Część II. Program badań własnych 66 Rozdział VI. Schematy badań i rejestr zmiennych 67 Rozdział VII. Procedura afektywnego poprzedzania 69 Operacjonalizacja zmiennych niezależnych 69 Operacjonalizacja zmiennej zależnej 70 Aparatura 72 Rozdział VIII. Procedura refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli 73 Rozdział IX. Przebieg badań i osoby badane 74 Część III. Wyniki badań 78 Rozdział X. Znak utajonych bodźców poprzedzających eksponowanych centralnie a oceny ideogramów: wyniki dotyczące hipotezy 1 79 Efekty główne znaku poprzedzania w badaniu 1 oraz warunkach kontrolnych badań 2 i 3 79 Wyniki badań dla centralnych ekspozycji utajonych bodźców afektywnych bez względu na warunki badania 81 Konkluzja empiryczna 84 Rozdział XI. Pole widzenia, w którym eksponowano utajone bodźce poprzedzające, a oceny ideogramów: wyniki dotyczące hipotezy 2a 85 Efekty główne pola widzenia w badaniu 1 oraz warunków kontrolnych badań 2 i 3 85 Efekty główne pola widzenia w badaniach 2 i 3 dla warunków kontrolnych oraz warunków refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli łącznie 88 Konkluzja empiryczna 91 Rozdział XII. Oceny ideogramów w zależności od pola widzenia i znaku poprzedzania afektywnego: wyniki dotyczące hipotezy 2b 92 Prezentacja wyników 92 Konkluzja empiryczna 98 Rozdział XIII. Wzbudzanie refleksyjnych standardów samokontroli a oceny ideogramów poprzedzanych utajonymi bodźcami afektywnymi 99 Efekty główne zmiennej samokontrola (bez względu na znak poprzedzania i pole widzenia) 99 Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych centralnymi ekspozycjami bodźców utajonych 101 Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych ekspozycjami bodźców utajonych w lewym polu widzenia 103 Efekty główne zmiennej samokontrola dla ocen ideogramów poprzedzanych ekspozycjami bodźców utajonych w prawym polu widzenia 103 Konkluzja empiryczna 105 Rozdział XIV. Znak utajonego poprzedzania i pole widzenia a oceny ideogramów w warunkach uprzedniego wzbudzenia standardów samokontroli 106 Prezentacja wyników 106 Konkluzja empiryczna 109 Znak poprzedzania i pole widzenia a oceny ideogramów w warunkach kontrolnych oraz warunkach wzbudzania refleksyjnych standardów wartościowania – porównanie ekspozycji w LVF i RVF z ekspozycjami w CVF 109 Prezentacja wyników 109 Konkluzja empiryczna 112 Rozdział XV. Dyskusja wyników 113 Hipotezy w świetle uzyskanych wyników 113 Utajone afektywne bodźce poprzedzające a formułowane oceny – weryfikacja hipotezy 1 113 Pole widzenia, w którym eksponowane były utajone bodźce afektywne, a formułowane oceny – weryfikacja hipotezy 2a i hipotezy 2b 115 Utajone afektywne bodźce poprzedzające a formułowane oceny w warunkach refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli – weryfikacja hipotez 3a i 3b 117 Wnioski końcowe. Implikacje 120 Literatura cytowana 122 Załączniki 134 Załącznik 1. Zastosowana w badaniach kolejność eksponowania utajonych bodźców afektywnych w procedurze afektywnego poprzedzania 134 Załącznik 2. Ideogramy wykorzystane w badaniach jako bodźce docelowe 136 Załącznik 3. Ankieta wykorzystana w badaniach 2 i 3 jako manipulacja do refleksyjnego wzbudzania standardów samokontroli 137 Załącznik 4. Wyniki dotyczące znaku utajonych bodźców poprzedzających i pola widzenia, w którym były one eksponowane, a oceny ideogramów 139

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj