ebook Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych - Marcin Kafar

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Seria „Perspektywy Biograficzne” przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach. Tom 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy. Tom zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, będących w centrum zainteresowania kilkorga badaczy, analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw, m.in. pedagogicznej, antropologicznej, socjologicznej, kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany „brak” i podążając w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza, czyli zgodnie z inspirującą formułą wspólnego dociekania, finezyjnie zaprojektowaną i zaproponowaną przez Redaktora tomu, indywidualni badacze […] stawali się współbadaczami, RAZEM osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają to ich teksty, świetnie korespondujące ze sobą i – w trzyczęściowej strukturze – znakomicie reprezentujące nową, wspólnie wypracowaną w książce jakość o walorach deskryptywnych, wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie naukowe analizowane przez Autorów wypowiadających się w tym tomie, tworzą rodzaj hologramu, w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości jego obrazu.Marcin KAFAR, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych – przestrzenie do-świadczeń i refleksji 9 Część I 31 Andrzej Paweł WEJLAND, Patrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne 33 Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Refleksja metodologiczno-biograficzna 49 Natalia BLOCH, O pożytkach płynących z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny 63 Iwona KABZIŃSKA, Toruń z oddali (migawki wspomnień) 89 Część II 111 Filip WRÓBLEWSKI, Teren: model do składania. Próba etnopoetycka 113 Michał RYDLEWSKI, Wszyscy jesteśmy wymyśleni 127 Marcin KAFAR, „Prawdziwe zmyślenie” w praktyce badawczej. Między doświadczaniem „bycia w terenie” a doświadczaniem literatury – podróż z Paulem Austerem 147 Marcin KAFAR, Michał RYDLEWSKI, „Prawdziwe zmyślenie” – nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiej 173 Część III 203 Martyna PRYSZMONT-CIESIELSKA, „Ja” badacza w podejściu auto/biograficznym. Ujęcie metodologiczne 205 Anna KACPERCZYK, „Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego 215 Izabela KAMIŃSKA, O (nie)udanej próbie odnalezienia się w roli praktykującego badacza. Refleksje z pola praktyki 255 Edyta JANUSZEWSKA, Izabela LEWANDOWSKA, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny ― jedna perspektywa 271 Summaries 301 Noty o Autorach 307

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj