ebook Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej - Agnieszka Skoczylas-Tworek

Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

System kontroli wewnętrznej jest to ogół reguł, struktur, zasobów, procedur, podejmowanych działań w ramach organizacji, właściwych dla realizacji postawionych przed nią celów i zadań. Wytworzenie odpowiednich warunków do jego funkcjonowania przyczynia się do maksymalizacji i efektywności działania poszczególnych jego części składowych, a tym samym całej organizacji. O sprawności funkcjonowania systemu kontroli decyduje osiąganie celów przez jednostkę w sposób efektywny i skuteczny oraz szybkość reagowania na pojawiające się zagrożenia. Konieczne staje się wykorzystanie audytu Do jego zadań należy ocena i doskonalenie obszarów funkcjonujących w jednostce, w tym weryfikacja efektywności mechanizmów kontrolnych, a także monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena zarządzania ryzykiem w celu dostarczania zarządzającemu informacji na temat prawidłowości działania systemu kontroli wewnętrznej, które są konieczne w procesie podejmowania decyzji. Wszelkie zagadnienia przedstawione w publikacji zostały opisane z uwzględnieniem regulacji prawnych, międzynarodowych wytycznych, wyników badań teoretycznych i empirycznych zawartych w polskiej oraz zagranicznej literaturze poświęconej temu tematowi, a także informacji pozyskanych z otoczenia rynkowego. Dzięki szerokiemu ujęciu audytu, publikacja adresowana jest do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zawodowo wykonujących czynności audytowe, a także tych, którzy w przyszłości chcieliby takie usługi świadczyć.WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES DZIAŁANIA AUDYTU 11 1.1. Definicyjne ujęcie audytu i terminy z nim związane 11 1.1.1. Pojęcie audytu 11 1.1.2. Terminologia stosowana w audycie 27 1.2. Otoczenie audytu i zakres jego działania 33 1.2.1. Pozycja i rola audytu w systemie kontroli wewnętrznej 33 1.2.2. Zakres działania audytu w jednostkach organizacyjnych 42 1.3. Sylwetka zawodowa audytora 59 1.3.1. Etyczne i osobowościowe atrybuty pracy audytora 59 1.3.2. Kluczowe kompetencje i umiejętności w świadczeniu usług audytowych 65 1.3.3. Psychologiczne aspekty pracy audytora 73 ROZDZIAŁ II. STANDARYZACJA AUDYTU 77 2.1. Standardy i wytyczne wykorzystywane w audycie 77 2.1.1. Standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego IIA 79 2.1.2. Ramowe zasady kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem według COSO 84 2.1.3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Audytu IN- TOSAI 89 2.1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej 93 2.1.5. Standardy prowadzenia audytu i kontroli systemów informatycznych 97 2.1.6. Procedury normalizacyjne 100 2.2. Pozostałe uregulowania dotyczące audytu 103 2.2.1. Prawne ujęcie audytu w krajach UE 103 2.2.2. Sarbanes-Oxley Act 107 2.3. Komparacja standardów i wytycznych oraz ich zastosowanie w audycie 111 ROZDZIAŁ III. PROCES REALIZACJI CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH 119 3.1. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu 119 3.1.1. Istota i problemy ryzyka w audycie 119 3.1.2. Znaczenie i zarządzanie ryzykiem w jednostce 120 3.1.3. Ocena i zarządzanie ryzykiem w audycie 125 3.2. Przeprowadzanie czynności audytowych 146 3.2.1. Etapy zadania audytowego 146 3.2.2. Metody i techniki wykorzystywane w audycie 157 3.3. Raportowanie wyników z działalności audytu 173 3.4. Ocena jakości świadczenia usług audytowych 181 ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE AUDYTU NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GOSPODARKI 187 4.1. Struktura i kryteria oceny działalności audytu 187 4.2. Działalność audytu w sektorze publicznym 191 4.2.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu 191 4.2.2. Organizacja systemu audytu i obowiązek korzystania z usług audytowych 199 4.2.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora 204 4.2.4. Forma korzystania z usług audytowych 209 4.2.5. Obszary zainteresowań audytu 210 4.2.6. Metodologia audytu 213 4.2.7. Ocena jakości pracy audytu 217 4.2.8. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych 218 4.3. Zastosowanie audytu w organizacjach sektora prywatnego 221 4.3.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu i obowiązek korzystania z jego usług 221 4.3.2. Organizacja audytu i forma korzystania z usług audytowych 225 4.3.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora 226 4.3.4. Obszary zainteresowań audytu 227 4.3.5. Metodologia audytu 229 4.3.6. Ocena jakości pracy audytu 231 4.3.7. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych 232 4.4. Audyt w polskiej gospodarce – analiza porównawcza 233 4.5. Kierunki rozwoju audytu 238 ZAKOŃCZENIE 245 LITERATURA 249 SPIS TABEL 261 SPIS RYSUNKÓW 263

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj