ebook Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych - Dorota Dobija

Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych

Jest to pozycja prezentująca aktualne i ważne, znajdujące się w polu recepcji kilku dyscyplin naukowych problemy, których waga jest niezmiernie istotna nie tylko dla współczesnych przedsiębiorstw. W zasadzie można stwierdzić, że jest to publikacja poruszająca treści ważne dla wszystkich tych, "którzy oddziałują na przedsiębiorstwo i na których przedsiębiorstwo wpływa". Zorientowana jest ona na realizację zadań o charakterze teoretycznym i praktycznym, przyczyniając się do wypełnienia luki istniejącej w tym zakresie w polskim piśmiennictwie. Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska Uniwersytet Gdański Niniejsza książka ma wysoki poziom merytoryczny, jest napisana przy wykorzystaniu ogromnego zasobu literatury światowej z tego zakresu. W polskim piśmiennictwie jest to pozycja oryginalna i o innowacyjnym charakterze. Takiej pozycji na temat audytu finansowego do tej pory w polskim języku nie było. Autorka udowodniła, poprzez szerokie studia literaturowe, a także badania własne, postawione w pracy hipotezy mówiące o tym, że audyt ulega systematycznym przeobrażeniom w czasie, lecz te przeobrażenia nie nadążają w pełni za oczekiwaniami zleceniodawców usług audytorskich. Dlatego występuje luka między wartością audytu a oczekiwaniem na jego wartość. Autorka wskazała na czynniki determinujące występowanie tej luki. Cenne są uwagi autorki zawarte w podsumowaniu odnośnie do wyzwań przyszłościowych w zakresie audytu finansowego. Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuWprowadzenie 7 1. Miejsce audytu finansowego w organizacjach 17 1.1. Audyt finansowy jako czynnik integrujący rynki finansowe 17 1.2. Audyt finansowy w środowisku organizacji 19 1.3. Audyt finansowy jako element ładu korporacyjnego 22 1.4. Komitet audytu, kontrola wewnętrzna i audytorzy finansowi 25 1.5. Sprawozdawczość finansowa jako narzędzie ładu korporacyjnego 34 2. Teorie popytu na usługi audytorskie 40 2.1. Klasyczne teorie audytu finansowego Limperga oraz Mautza i Sharafa 40 2.2. Zapotrzebowanie na usługi audytorskie 42 2.3. Luka oczekiwań odnośnie do audytu finansowego 47 2.4. Hipotezy wyjaśniające popyt na usługi audytorskie 50 2.5. Audyt finansowy a teoria agencji 54 2.6. Audyt finansowy w teoriach behawioralnych 56 3. Rozwój modeli i standardów audytu finansowego 60 3.1. Rozwój praktyki audytu finansowego - rys historyczny 60 3.2. Międzynarodowa harmonizacja standardów audytu finansowego - projekt IFAC 67 3.3. Wykorzystanie informacji o ładzie korporacyjnym w procesie audytu finansowego 73 4. Efekty pracy audytora - zmiany w modelu sprawozdawczości audytu finansowego 80 4.1. Ewolucja modelu sprawozdawczości audytu finansowego 80 4.2. Obszary badań w zakresie modelu sprawozdawczości audytora finansowego 88 4.3. Użyteczność sprawozdań audytora finansowego w warunkach polskich 92 4.4. Kierunki reform w zakresie modelu sprawozdawczości audytu finansowego 98 5. Zagadnienia (samo)regulacji usług audytorskich 104 5.1. Podejścia do regulacji usług audytorskich w gospodarce rynkowej 104 5.2. Ustawa SOX jako pierwowzór zmian regulacyjnych audytu finansowego 107 5.3. Rozwój regulacji dotyczących usług audytorskich w Unii Europejskiej - perspektywa historyczna 116 5.4. Regulacje dotyczące audytu finansowego w Polsce 124 5.5. Porównanie struktur regulacyjnych w Polsce i USA 129 6. Firma audytorska jako organizacja wiedzy 132 6.1. Niezależność jako podstawowa koncepcja wpływająca na jakość świadczonych usług 132 6.2. Standardy etyczne audytorów jako mechanizm budowania reputacji 137 6.3. Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w firmach audytorskich 145 Podsumowanie wyników badań 153 Bibliografia 161 Indeks 181

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj