ebook Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza - Piotr Długosz

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza

Autor w swojej pracy podejmuje problem ogromnej wagi, jakim jest w naukach społecznych młodzież i jej rola w modernizacji i rozwoju społecznym terenów peryferyjnych. Autor w toku rozprawy stara się odpowiedzieć na pytanie czy młodzież pogranicza będzie sprzyjała procesom zmiany społecznej[...].

Rozprawa ta więc będzie cenna i dla socjologa - wprawionego badacza, bowiem zawartość merytoryczna rozprawy powinna zadośćuczynić ciekawości naukowców, ale także – a może przede wszystkim – dla studenta - początkującego badacza, który na przykładzie konkretnego zagadnienia, zresztą bliskiego zainteresowaniom młodych, może dokładnie prześledzić, jak dochodzi się w socjologii do konkretnych wniosków. Dla studentów socjologii będzie to cenna pomoc, którą będą mogli wykorzystać przy pisaniu prac licencjackich.

( z recenzji dr hab. Ryszarda Tomczyka)

Podziękowania 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Teoretyczne aspekty badań 15 Kilka uwag na temat badań młodzieży 15 Specyfika młodzieży 18 Kłopoty z młodzieżą 20 Pogranicze 21 Rozdział II. Metodologia badań 27 Problematyka aspiracji 27 Uwarunkowania aspiracji 29 Cel badań 33 Problematyka badań 34 Hipotezy badawcze 35 Specyfikacja zmiennych 36 Wskaźniki i budowa kwestionariusza 37 Metody i techniki badawcze 38 Dobór próby 39 Rozdział III. Charakterystyka badanej zbiorowości 41 Typ szkoły 41 Płeć a typ szkoły 43 Miejsce zamieszkania 44 Ocena sytuacji ekonomicznej 46 Wyposażenie gospodarstw domowych 48 Status społeczno-ekonomiczny rodziny pochodzenia 49 Kompetencje cywilizacyjne 55 Rozdział IV. Korepetycje 61 Wstęp 61 Płatne lekcje wśród młodzieży pogranicza 62 Przedmioty 64 Korepetytorzy 65 Motywy korzystania z korepetycji wśród gimnazjalistów 66 Motywy korzystania z korepetycji wśród maturzystów 67 Rozdział V. Cele i strategie życiowe młodzieży pogranicza 71 Cele życiowe 71 Typologia celów życiowych 73 Strategie sukcesów 78 Typologia strategii wśród młodzieży 80 Rozdział VI. Aspiracje edukacyjne gimnazjalistów 83 Gdzie gimnazjaliści zamierzają się uczyć 83 Najpopularniejsze szkoły na pograniczu 84 Korelaty wyboru szkoły 88 Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 89 Źródła informacji o szkole 91 Plany życiowe po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej 92 Poziom aspiracji edukacyjnych 94 Preferowane uczelnie 97 Najpopularniejsze kierunki studiów 100 Rozdział VII. Aspiracje edukacyjne maturzystów 103 Plany życiowe 103 Poziom aspiracji edukacyjnych 105 Preferowane uczelnie 108 Preferowane kierunki studiów 112 Lokalizacja uczelni 115 Motywy wyboru uczelni 117 Przyczyny zakończenia edukacji 119 Rozdział VIII. Aspiracje zawodowe 121 Preferowane miejsce pracy 121 Aspiracje dochodowe 124 Praca i zawód w opiniach gimnazjalistów 125 Typy karier gimnazjalistów 127 Praca i zawód w opiniach maturzystów 129 Typ kariery maturzystów 132 Rozdział IX. Planowane miejsce zamieszkania 137 Trajektorie emigracyjne młodzieży pogranicza 137 Przyczyny emigracji 140 Rozdział X. Psychospołeczne aspekty młodzieży pogranicza 143 Wartości młodzieży pogranicza 143 Zadowolenie z życia młodzieży 147 Wiara w sukces 149 Religijność 151 Rozdział XI. Młodzież pogranicza a Internet 153 Wstęp 153 Dostęp do komputera i Internetu 156 Cyfrowe kompetencje 158 Cyfrowy podział 161 Młodzież w Internecie 164 Profil użytkownika Internetu 168 Podsumowanie 170 Zakończenie 173 Bibliografia 177 Spis tabel 183 Spis wykresów 185

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj