ebook Artykuły henrykowskie (1573-1576) - Dariusz Makiłła

Artykuły henrykowskie (1573-1576)

„Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artykułów henrykowskich, co nastąpiło w latach 1573-1576. W drugiej części przeprowadzona została analiza historyczno-dogmatyczna postanowień Artykułów, dokonana w oparciu o wyodrębnienie trzech zasadniczych rodzajów norm, zawartych w Artykułach, dotyczących instytucji Rzeczypospolitej, króla i sejmu, oraz praw i wolności szlacheckich, jak również gwarancji ustrojowych. Trzecia część poświęcona została obowiązywaniu i stosowaniu Artykułów henrykowskich w praktyce polityczno-prawnej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i na początku XVII w., do czasu kolejnych zmian w prawie ustrojowym w latach 1607/1609, a także w okresie późniejszym, praktycznie po koniec Rzeczypospolitej w 1795 r.” fragment WstępuWstęp Część I. Artykuły henrykowskie (1573–1576) Wprowadzenie Rozdział 1. Powstawanie Artykułów henrykowskich (1572–1573) Rozdział 2. Forma prawna Artykułów henrykowskich (1573–1576) Rozdział 3. Nadawanie mocy obowiązującej Artykułom henrykowskim (1573–1576) Podsumowanie Część II. Przedmiot Artykułów henrykowskich (1573–1576) Wprowadzenie Rozdział 1. Król 1.1.Powszechna i wolna elekcja (viritim) 1.1.1. Geneza elekcji viritim w artykułach henrykowskich 1.1.2. Elekcja viritim a suwerenność 1.1.3. Prawne uwarunkowania zastosowania formy elekcji viritim 1.1.4. Charakter władzy królewskiej wynikającej z elekcji 1.2. Przysięga królewska 1.3. Podejmowanie decyzji państwowych 1.4. Obowiązek obrony granic 1.5. Symbole i oznaczenia władzy monarszej (insygnia monarsze,sygnet królewski) 1.6. Małżeństwo królewskie 1.7. Obsadzanie urzędów (ius distributivum) 1.8. Prowadzenie polityki zewnętrznej 1.9. Starostowie 1.10. Rada królewska. Senatorowie rezydenci Rozdział 2. Sejm Rzeczypospolitej 2.1. Zwoływanie i zamykanie Sejmu Rzeczypospolitej.Porządek obrad sejmowych 2.2. Zakres kompetencji Sejmu 2.3. Proces stanowienia prawa 2.4. Podejmowanie decyzji w Sejmie 2.4.1. Wypowiedzenie wojny 2.4.2. Zwołanie pospolitego ruszenia Rozdział 3. Prawa i wolności szlacheckie oraz gwarancje ustrojowe zawarte w Artykułach henrykowskich 3.1. Wolność wyznania. Pokój religijny 3.2. Sądownictwo 3.3. Prawa i wolności szlacheckie 3.3.1. Prawa i wolności celne oraz podatkowe 3.3.2. Prawa własności gruntów szlacheckich 3.3.3. Gwarancje stosowania prawa polskiego 3.3.4. Wyprowadzenie wojsk z państwa. Służba wojskowa zagranicą 3.4. Prawo wypowiedzenia posłuszeństwa Podsumowanie Część III. Stosowanie Artykułów henrykowskich (1576–1607/1609–1795) Wprowadzenie Rozdział 1. Artykuły henrykowskie w odniesieniu do paktów konwenta a europejskie prawa fundamentalne 1.1. Artykuły henrykowskie w odniesieniu do paktów konwenta (1573–1576) 1.2.Artykuły henrykowskie a prawa fundamentalne w Europie Rozdział 2. Artykuly henrykowskie w praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI i początkach XVII w. 2.1. Obowiązywanie i stosowanie Artykułów henrykowskich w praktyce politycznej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI i początku XVII w. 2.1.1. Relacje króla z Sejmem Rzeczypospolitej po 1576 r. 2.1.1.1. Zwoływanie Sejmu 2.1.1.2. Przebieg procesu legislacyjnego 2.1.2. Senatorowie rezydenci 2.1.3. Prawo obsadzania urzędów 2.1.4. Obrona granic państwa 2.1.5. Sądownictwo 2.1.6. Przeprowadzenie elekcji 2.1.7.Sprawy wyznaniowe 2.2. Nowelizacja Artykułów henrykowskich w latach 1607/1609 2.3. Obowiązywanie i stosowanie Artykułów henrykowskich w Rzeczypospolitej po nowelizacji 1607/1609–1795 Podsumowanie Zakończenie Wykaz skrótów Bibliografia Indeks osobowy Indeks rzeczowy Summary

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj