ebook Arkusz organizacji pracy przedszkola - Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin

Arkusz organizacji pracy przedszkola

\n\nArkusz organizacji to jeden z podstawowych dokumentów określających zasady funkcjonowania przedszkoli. Jest opracowywany na dany rok szkolny i zawiera przede wszystkim określenie liczby oddziałów w danym przedszkolu, godzin zajęć oraz przydział tych godzin poszczególnym nauczycielom. \n \n Sporządzenie arkusza, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 i lata następne różni się od sposobu ustalonego w dotychczasowych regulacjach. W opracowaniu omówiono: nowe podstawy prawne opracowania arkusza organizacji pracy przedszkola, harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego, sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym, udział zakładowych organizacji związkowych w procesie tworzenia arkusza organizacji przedszkola, udział rady pedagogicznej w opiniowaniu arkusza, zagadnienia udostępniania arkusza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. \n\nW publikacji przytoczono opinie i wyjaśnienia resortu edukacji oraz organów nadzoru pedagogicznego, a także zawarto odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się podczas tworzenia arkusza organizacji pracy przedszkola. \n \n Adresaci:\n Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów przedszkoli oraz organów prowadzących odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie arkusza organizacji pracy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj