ebook Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 12, Rada Żydowska w Warszawie (1939-1943) - Marta Janczewska

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 12, Rada Żydowska w Warszawie (1939-1943)

Materiał prezentowany w niniejszym tomie, w przeważającej części publikowany po raz pierwszy, dokumentuje pracę instytucji administrującej największym skupiskiem Żydów w okupowanej Europie. Publikacja obejmuje prawie wszystkie dokumenty związane z warszawskim Judenratem, które zachowały się w Konspiracyjnym Archiwum Getta Warszawy. Nie uwzględnione zostały jedynie pojedyncze pozycje publikowane już we wcześniejszych tomach serii Archiwum Ringelbluma. Tom podzielony jest na dwie zasadnicze części: do 22 lipca 1942 r. oraz po tej dacie. Moment rozpoczęcia tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej stał się tragiczną cezurą nie tylko w życiu mieszkańców warszawskiego getta, ale także w historii instytucji Rady Żydowskiej. Część pierwsza dokumentuje więc walkę społeczności żydowskiej o przetrwanie, druga ilustruje okoliczności śmierci mieszkańców warszawskiego getta. Czytelnik znajdzie w niniejszym tomie m.in. bogatą korespondencję Rady ze zwierzchnimi instytucjami niemieckimi. Niezwykle ciekawą część publikacji stanowią też dokumenty wewnętrzne Rady - materiały różnych wydziałów i agend, w tym Służby Porządkowej (m.in. rozkazy dzienne Józefa Szeryńskiego, szefa policji żydowskiej). Do papierowej wersji książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.Wykaz skrótów XIX Wstęp XXVII Nota edytorska XXXIX CZĘŚĆ I. RADA ŻYDOWSKA DO 22 LIPCA 1942 R. 1 1a. Zarządzenia i obwieszczenia niemieckich władz okupacyjnych i instytucji miasta Warszawy 2 Dok. 1. Po 09.1939, b.m. [Władze niemieckie GG], Wykaz dokumentów potrzebnych do wyrobienia paszportu (fragment [?]) 2 Dok. 2. Po 07.1940, b.m. Zbiór dokumentów (okólników) niemieckich władz okupacyjnych GG dotyczących przymusu pracy dla ludności żydowskiej (fragmenty) 3 Dok. 3. 1941, GG (Warszawa). Blankiet „Karty rozpoznawczej »J« dla Żydów” 13 Dok. 4. 1940–1941, Warszawa. Zarząd Miejski m. Warszawy. Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, Karty podstawowe (bilety miesięczne dla Żydów) 14 Dok. 5. 1940, Warszawa. Zarząd Miejski w Warszawie, „Karta opałowa 1940/1941 r.” 14 Dok. 6. 10.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie z 23.10.1941 r. o nowych granicach getta 15 Dok. 7. 11.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie o rozstrzelaniu 17.11.1941 r. 8 Żydów za bezprawne opuszczenie getta 15 Dok. 8. 25.12.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Zarządzenie o nakazie wydania futer i odzieży futrzanej pod groźbą rozstrzelania 17 Dok. 9. 12.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warsza- wie, Heinz Auerswald, Zarządzenie z 25.12.1941 r. o nakazie wydania futer do 28.12.1941 r. 17 Dok. 10. 01.1942, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie z 8.01.1942 r. o nakazie wydania nart i butów narciarskich 17 Dok. 11. 02.1942, Warszawa. „Mitteilungsblatt für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau” [„Urzędowy biuletyn dla żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie”], nr 1 z 1.02.1942 r. 18 Dok. 12. 30.04.1942, Warszawa. Starosta miejski w Warszawie. Dyrektor Policji dr [Otto] Bethke, Obwieszczenie o obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego 36 Dok. 13. 9.07.1942, Warszawa. Urząd Miar przy komisarzu dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Obwieszczenie dotyczące obowiązkowej rejestracji narzędzi mierniczych w getcie warszawskim 37 1b. Korespondencja z niemieckimi władzami okupacyjnymi i instytucjami m. Warszawy 39 Dok. 14. Po 1.02.[1940?], Warszawa. Prezydent miasta Warszawy, Pismo z 1.02.[1940?] r. do [Zakładu Oczyszczania Miasta] i RŻ w Warszawie w sprawie dostarczania robotników do odśnieżania miasta 39 Dok. 15. Po 06.1940, Warszawa. Firma Wilh[elm] Kuhmichel (Saarbrücken 3, Am Hom- burg 35) w Warszawie, Pismo z 6.06.1940 r. do RŻ w Warszawie dotyczące dostarczenia robotników do elektrowni 40 Dok. 16. Po 6.08.1940, Warszawa. [Wydział Pracy w rządzie GG], Pismo dr. Frauendorfera dotyczące pracy i wynagradzania Żydów 41 Dok. 17. Po 16.11.1940, Warszawa-getto. Urząd Pracy [Arbeitsamt] w Warszawie, Pismo z 16.11.1940 r. do RŻ w Warszawie w sprawie dostarczenia robotników do pracy w Puławach i Łęcznej 42 Dok. 18. Po 4.08.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja dotycząca domów znajdujących się w pobliżu więzienia „Pawiak” (31.07–4.08.1941 r.) 44 Dok. 19. Po 8.10.1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Notatka dla władz niemieckich („Notiz für Herrn Direktor Stark”) dotycząca walki z wszawicą 46 Dok. 20. Po 26.09.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 26.09.1941 r. do RŻ w Warszawie. Nakaz opuszczenia do 5.10.1941 r. przez ludność żydowską domów położonych po południowej stronie ul. Siennej i na południe od ul. Siennej, przy ulicach: Twardej, Sosnowej i Wielkiej 48 Dok. 21. Po 21.10.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 21.10.1941 r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie z nakazem opuszczenia do 26.10.1941 r. przez ludność żydowską domów wyłączonych z granic getta 49 Dok. 22. 21.10.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do administratorów domów. Nakaz opuszczenia domu przez wszystkich lokatorów do 26.10.1941 r. 50 Dok. 23. 09–12.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z komisarzem dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinzem Auerswaldem [30 pism] 51 Dok. 24. Po 8.01.1942, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 30.12.1941 r. do RŻ w Warszawie dotyczące zaopatrzenia getta warszawskiego w chleb 80 Dok. 25. Po 26.02.1942, przed 15.03.1942, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 02/03.1942 do przewodniczącego RŻ w Warszawie dotyczące kwestii personalnych 82 Dok. 26. 09.1941–03.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z komisarzem dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinzem Auerswaldem [7 pism] 83 Dok. 27. Po 11.03.1942, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące obowiązku meldunkowego oficerów WP 89 Dok. 28. Po 10.04.1942, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 8.04.1942 r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie w sprawie działalności kulturalnej w getcie 91 Dok. 29. Po 05.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. „Rok pod rządami komisarza dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie”. Omówienie sytuacji getta pod zarządem dr. Heinza Auerswalda (15.05.1941–15.05.1942) 93 Dok. 30. Po 28.01.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące dostarczenia maszyn do szycia 108 Dok. 31. Po 01.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń, Dwa pisma z 20.01.1941 r. do RŻ w Warszawie dotyczące nakazu utworzenia w getcie warszawskim kilku dużych zakładów krawieckich, obuwniczych oraz wytwarzających pończochy i skarpety 109 Dok. 32. Po 16.02.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do [RŻ w Warszawie] dotyczące utworzenia w getcie warsztatów krawieckich (szopów) (fragment) 111 Dok. 33. Po 28.02.1941, Warszawa-getto. [Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń]. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie w sprawie dostarczenia robotników do prac melioracyjnych 112 Dok. 34. Po 19.02.1941, Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, Pismo z 19.02.1941 r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie. Zezwolenie na noszenie specjalnych opasek przez pracowników poczty żydowskiej 113 Dok. 35. Po 9.03.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo z 9.03.1941 r. do Urzędu Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, zawierające informację o liczbie wykwalifikowanych rzemieślników na terenie getta (fragment) 114 Dok. 36. Po 03.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, Pismo z 6.03.1941 r. do przewodniczącego RŻ dotyczące zakazu opuszczania getta przez bataliony pracy w związku z epidemią tyfusu 115 Dok. 37. Po 03.1941, Warszawa-getto. [Urząd Szefa Dystryktu Warszawa]. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo z 6.[03.1941 r.] do przewodniczącego RŻ dotyczące nakazu przeprowadzania akcji odwszania (począwszy od 7.03.1941 r.) osób udających się do pracy poza granice getta 116 Dok. 38. Po 24.04.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Pismo z 24.04.1941 r. do RŻ w Warszawie w sprawie obowiązku pracy (za zwolnienie z obowiązku pracy należy pobierać do 500 zł) 117 Dok. 39. Po 23.07.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Placówka Transferu, Pismo z 23.07.1941 r. do RŻ. Brak zgody na przekazanie fortepianu Michałowi Michałowiczowi z Warszawy (dom uchodźców) 119 Dok. 40. Po 13.10.1941, Warszawa-getto. J. Lex sp. z o.o., Pismo do Transferstelle [Placówki Transferu] w sprawie możliwości korzystania z pracy Żydów na terenie GG 120 Dok. 41. 08–11.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z Transferstelle [Placówką Transferu] [29 pism] 121 Dok. 42. 1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo [do RŻ] dotyczące produkcji czapek w getcie 149 Dok. 43. Po 03.1941, Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo [do RŻ] dotyczące tworzenia szopów (zakładów) stolarskich (fragment) 150 Dok. 44. b.d., Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące firmy Wiśniewski & Serejski i Słuckin 151 Dok. 45. Po 26.02.1942, Warszawa-getto. Firma Menck, Krüger & Sohn Geflügelimport – Berlin (filia w Warszawie), Pismo do Transferstelle. Prośba o wydanie Maurycemu Klarowi pozwolenia na opuszczenie getta 152 Dok. 46. 15.09.1941–11.06.1942, Warszawa. Sąd Niemiecki w Warszawie, Pisma do Ety Gulbas. Postanowienia sądu w sprawie nienoszenia opaski 153 Dok. 47. Po 28.04.1942, Warszawa-getto. Materiały dotyczące Hindy (Chindy) Buki w związku z jej uwięzieniem w więzieniu na Gęsiej 156 Dok. 48. Po 04.1942, Warszawa-getto. Materiały dotyczące uwięzienia Hirsza Rozenbauma za opuszczenie getta bez zezwolenia 159 Dok. 49. Po 6.07.1942, Warszawa. Szef Sicherheitspolizei i SD na dystrykt warszawski, Obwieszczenie o ustanowieniu nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy morderstwa rabunkowego Pauliny Krüger 161 2. Rada Żydowska 162 Przewodniczący Rady Żydowskiej 162 Dok. 50. Po 26.03.1940, Warszawa. Przewodniczący RŻ w Warszawie, A[dam] Czerniaków, Memoriał pt. „Die neuen Aufgaben der Jüdischen Gemeinde in Warschau und die Lage der jüdischen Bevölkerung” [„Nowe zadania gminy żydowskiej w Warszawie i sytuacja ludności żydowskiej”] (26.03.1940 r.) 162 Dok. 51. Po 4.01.1942, Warszawa-getto. Adam Cz[erniaków], Wspomnienie o radcy Beniaminie Zabłudowskim (4.01.1942 r.) 176 Dok. 52. [01.1942], Warszawa-getto. Przewodniczący RŻ w Warszawie, Adam Czer- niaków, Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym w intencji zmarłych członków RŻ 178 Dok. 53. 28.06.1942, Warszawa-getto. Adam Czerniaków, Przemówienie z okazji urodzin Abrahama Gepnera 179 Korespondencja 181 Dok. 54. 10.12.1940, Warszawa-getto. Mina Tyńska (ul. Miła 23 m. 42), Pismo do RŻ w Warszawie. Prośba o przyjęcie do pracy na poczcie 181 Dok. 55. Po 26.06.1941 [?], Warszawa-getto. Pismo robotników szopu krawieckiego nr 12 przy ul. Prostej 14 (2 piętro) do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa. Skarga na trudne warunki pracy 182 Dok. 56. 6.07.1941 [?], Warszawa-getto. Pismo robotników szopu krawieckiego nr 12 przy ul. Prostej 14 (2 piętro) do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa. Informa- cja o strajku robotników (1.07.1941 r.) na znak protestu za złe traktowanie i wyżywienie 184 Dok. 57. [Po 6.01.1942], Warszawa-getto. Sz[muel] [Samuel] Winter, Pismo do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczące aresztowania przez SP Salomona, prezesa nieustalonego Komitetu Domowego w getcie warszawskim 186 Dok. 58. Po 23.03.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja. 1) Pismo przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa, do Ubezpieczalni Społecznej, 2) Pismo Referatu Prawnego RŻ do Wydziału Personalnego RŻ dotyczące zgłaszania pracowników RŻ do ubezpieczenia społecznego, 3) Pismo komisarza dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinza Auerswalda, do RŻ zawierające odmowę odroczenia wpłaty grzywny 187 Dok. 59. Po 29.03.1942, Warszawa-getto. Zarząd „Samopomocy” [...], Pismo do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczące zaopatrzenia w getcie warszawskim w produkty żywnościowe (fragment) 190 Dok. 60. 21.04.1942, Warszawa-getto. Michał Weichert [?], List do [Adama Czerniakowa]. Podziękowanie za pomoc udzieloną podczas choroby 191 Dok. 61. Po 1.04.1942, Warszawa-getto. RŻ w Siedlcach, Pismo do [RŻ w Warszawie] dotyczące Zylbersztejna i N.N. (fragment) 192 Dok. 62. Po 27.04.1942, Warszawa-getto. Zarząd Miejski m. Warszawy, Z[akład] O[czyszczania] M[iasta], Pismo do RŻ w Warszawie. Informacja o wstrzymaniu od 1.06.1942 r. oczyszczania ulic na terenie getta 193 Dok. 63. Po 31.05.1942, Warszawa-getto. N.N., Notatka uzupełniająca w sprawie oczyszczania ulic w dzielnicy żydowskiej 194 Obwieszczenia 201 Dok. 64. Po 13.10.1940, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Komunikat nr 1 w sprawie dzielnicy żydowskiej w Warszawie 201 Dok. 65. 15.01.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do komitetów domowych w sprawie talonów zwalniających od obowiązku opłaty za karty żywnościowe 206 Dok. 66. 15.04.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Zarządzenie o wprowadzeniu obowiązkowego wypoczynku sobotniego dla mieszkańców dzielnicy żydowskiej 207 Dok. 67. 7.05.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenie o przygotowaniach do obrony przeciwlotniczej 209 Dok. 68. Przed 5.06.1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Zawiadomienie o terminie rejestracji firm, instytucji i pracowników. Ulotka zaadresowana do mieszkańców domu przy ul. Ogrodowej 43 (fragment) 210 Dok. 69. Po 10.10.[1941], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Obwieszczenie: „Nowe granice Dzielnicy Żydowskiej. Wszyscy z nowo przyłączonych ulic muszą opuścić mieszkania do 10 października b.r.” Zarządzenie dotyczące ludności polskiej 211 Dok. 70. Po 21.10.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do administracji domów i komitetów domowych. Obwieszczenie dotyczące zmian granic getta z nakazem opuszczenia domów (zał. lista ulic z numerami domów) do 26.10.1941 r. Załączony wykaz domów wyłączonych 21.10.1941 r. 212 Dok. 71. [12.1941], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Obwieszczenie podające nieruchomości wyłączone w getta warszawskiego 214 Dok. 72. b.d., Warszawa-getto. RŻ w Warszawie [?], Obwieszczenie dotyczące kąpieliska (łaźni [?]). Informacja o zamknięciu łaźni 215 Wydziały i agendy Rady Żydowskiej 215 Biuro Inkasa dla Ubezpieczalni Społecznej 215 Dok. 73. Po 03.1942, Warszawa-getto. N.N., „Notatka w sprawie Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie”. Zestawienie finansowe dotyczące sum przekazywanych przez mieszkańców getta do Ubezpieczalni Społecznej 215 Komisja dla Spraw Przesiedleńców 219 Dok. 74. 22.04.1941, Warszawa-getto. Komisja dla Spraw Przesiedleńców przy RŻ w Warszawie, Magazyn Rymarska 12, Obwieszczenie wzywające do odbioru zaginionych bagaży do 1.05.1941 r., w związku z likwidacją magazynu 219 Dok. 75. Po 31.08.1941, Warszawa-getto. עיסימאָק־ץנאַניפֿ רעד ןופֿ גנוטאַראַב רעד ןופֿ לאָקאָטאָרפ״ "הלהק רעד ןיא עיסימאָק־סגנולדיזרעביא רעד ײַב [„Protokół z posiedzenia Komisji Finansowej przy Komisji Przesiedleńczej RŻ”] (31.08.1941 r.). Opodatkowanie zamożnych mieszkańców getta na rzecz głodujących 220 Komisja Opieki nad Uchodźcami 222 Dok. 76. [Po. 15.11.1941], Warszawa-getto. N.N., „Projekt protokołu w sprawie opieki nad uchodźcami” 222 Komisja Specjalna 224 Dok. 77. 13.01.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Przewodniczący Komisji Specjalnej, A[braham] Gepner, Wezwanie dla Joska Kukiełki na zebranie 14.01.1942 r. do gmachu Gminy 224 Rada Gospodarcza 225 Dok. 78. Po 1941, Warszawa-getto. Rada Gospodarcza Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie, Notatka w sprawie przepływu towarów i kapitałów między gettem a „stroną aryjską” 225 Służba Porządkowa 228 Dok. 79. 1.06.1942, Warszawa-getto. Instrukcja służbowa dla Służby Porządkowej. Oficjalny regulamin SP 228 Dok. 80. 11.1940–01.1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Rozkazy dzienne Józefa Szeryńskiego, kierownika SP 245 Dok. 81. [1.01.1941 r.], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Instrukcja dla dzielnicowych w zakresie sanitarnym 318 Dok. 82. Po 14.01.1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Oskar Sekler, kierownik V Rejonu SP, Rozkazy dzienne 320 Dok. 83. Po 29.01.1941, Warszawa-getto. Adam Albek, grupowy SP nr 1571, Meldunek służbowy z 29.01.1941 r. informujący o stosunkach panujących w kwarantannie przy ul. Leszno 109 i nadużyciach tolerowanych przez jej kierownika Halbera 324 Dok. 84. 20.12.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa, Przepustka nr 4950 uprawniająca do przeprowadzki na podstawie nakazu kwaterunkowego 325 Dok. 85. 19.11.[...?], Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Inspektorat Służby Porządkowej, Wezwanie kandydata N.N. do SP do stawienia się 19.11.[...?] przed komisją lekarską przy ul. Twardej 6 326 Dok. 86. b.d., Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa. Referat OPL, Opaska pracownika 327 Wydział Cmentarny 328 Dok. 87. Po 16.12.1941, Warszawa-getto. Wydział Cmentarzy przy RŻ w Warszawie, Protokół w sprawie zmasakrowanych zwłok 328 Dok. 88. 8.02.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Spraw Cmentarnych i Pogrzebowych, Zaświadczenie dla Wolfa Strzyga na wejście na cmentarz 329 Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej 330 Dok. 89. Po 01.1940, Warszawa. [RŻ w Warszawie?], „Lista za[a]resztowanych od 18–25 stycznia 1940 r. zarejestrowanych w Gminie” i „Lista za[a]resztowanych od 18–25 stycznia 1940 r. zarejestrowanych w Gminie, w międzyczasie zmarli” 330 Dok. 90. Po 06.1940, Warszawa. [Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej RŻ?], Wykaz osób chrzczonych-338 Dok. 91. 19.03.[...?], Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej. Dział adresowy, Karty informacyjne Luzera Rozentala i Szlamy Kornblita 340 Dok. 92. Po 01.1942 [?], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Kwestionariusz rejestracyjny dla osób obcej przynależności państwowej 341 Wydział Kontroli 243 Dok. 93. Po 17.04.1941, Warszawa-getto. Raport Komisji Kontroli przy Gminie Żydowskiej: „Sprawozdanie w sprawie podziału stanowisk administratorów i rządców w nieruchomościach żydowskich dzielnicy żydowskiej” 343 Wydział Kwaterunkowy (Biuro Kwaterunkowe) 351 Dok. 94. 24–28.03.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Biuro Kwaterunkowe, Pismo z 24.03.1941 r. do Josefa Nusyna Hermana. Informacja o zajęciu przez Biuro jednej izby, zał. pokwitowanie 351 Dok. 95. Po 15.06.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Biuro Kwaterunkowe, Pismo z 15.06.1942 r. do mieszkańców domu przy ul. Muranowskiej 2. Informacja o wyłączeniu z getta niektórych ulic 353 Wydział Nieruchomości i Urządzeń Użyteczności Publicznej 354 Dok. 96. 20.04.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Nieruchomości i Urządzeń Użyteczności Publicznej, Okólnik nr 82, Informacja za okólnikiem nr 228 (z 10.04.1942 r.) Zarządu Komisarycznego Zabezpieczonych Nieruchomości o usuwaniu z mieszkań 354 Wydział Opieki Społecznej 356 Dok. 97. 1941/1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Opieki Społecznej, Preliminarze budżetowe akcji „Pomocy Zimowej 1941/1942” 356 Wydział Opłat na rzecz Szpitalnictwa i Służby Zdrowia 362 Dok. 98. 15.09.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Opłat na rzecz Szpital- nictwa i Służby Zdrowia. Dział Pracy Społecznej (ul. Ceglana 7), Pismo do Icka Mordki Łabędzia z prośbą o przybycie 362 Wydział Pracy (z Batalionem Pracy) 363 Dok. 99. 1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], „Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok 1940” 363 Dok. 100. 12.03.1940, Warszawa. Batalion Pracy przy RŻ w Warszawie, Wezwanie nr 14128A na dodatkowe dni pracy w marcu dla Jakuba Samsona 416 Dok. 101. 08.1940, Warszawa-getto. Batalion Pracy, Okólnik z 1.08.1940 r. „Do wszystkich Żydów podlegających pracy przymusowej” 417 Dok. 102. 1940, Warszawa-getto. Batalion Pracy. Obsługa Obozów Pracy, Formularz pisma do Referatu Rachunkowo-Kasowego 418 Dok. 103. b.d., b.m. Komitet Obywatelski przy Batalionie Pracy, Schemat organizacyjny 419 Dok. 104. b.d. Warszawa-getto. N.N., List do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa, w sprawie nieprawidłowej działalności Wydziału Pracy 420 Wydział Prawny 422 Dok. 105. Po 01.04.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z Inspektoratem Finansowym Warszawa-Miasto I i II (z załącznikami) (1941–1942) 422 Dok. 106. Po 15.04.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, „Dodatkowa notatka w spr[awie] inkasa należności Urzędów Skarbowych przez Radę Żydowską” 428 Dok. 107. Po 15.05.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Sprawozdanie z inkasa należności skarbowych za okres 14–30.04. i 1–15.05.1942 r. 430 Wydział Składek i Danin 432 Dok. 108. Po 26.06.1940, Warszawa. RŻ w Warszawie, Talon nr 16001 uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty 432 Dok. 109. Po 26.06.1940, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Talon nr 98624 uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty w lipcu 1941 r. [?] 433 Dok. 110. 06.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Talon nr 18936 uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty w lipcu 1942 r. 434 Dok. 111. 1942, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Wykaz osób, którym przydzielono bezpłatne talony aprowizacyjne 434 Wydział Spraw Metrykalnych 437 Dok. 112. 09–10.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Spraw Metrykalnych, Pisma do przewodniczącego RŻ Adama Czerniakowa oraz do przewodniczącego Wydziału Spraw Religijnych M[eszulema] Kaminera dotyczące zwyczaju urządzania na cmentarzach ślubów biednych par dla uśmierzenia zarazy 437 Wydział Spraw Religijnych 439 Dok. 113. Po 9.06.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, „Notatka w sprawie przymusowego odpoczynku sobotniego” 439 Dok. 114. Po 06.1942, Warszawa-getto. N.N., „Projekt organizacji Straży Sobotniej (Miszmeret Haszabat) i Sądu dla Spraw Soboty” 440 Wydział Statystyczny 442 Dok. 115. 3.05–4.09.1940, Warszawa. [RŻ w Warszawie]. Wydział Statystyczny, Biuletyn wewnętrzny, załączone sprawozdania przewodniczącego Rady Żydowskiej 442 Dok. 116. 30.04.1942 [?], Warszawa-getto. Wydział Statystyczny RŻ w Warszawie, „Sprawozdanie tymczasowe z opracowania wyników ankiety meldunk[owej] W[ydziału] E[widencji] L[udności] Ż[ydowskiej] [?] z 21.01.1942” 533 Wydział Szpitalnictwa 536 Dok. 117. 05.1941, Warszawa-getto. [Dr Jakub Munwez], Memoriał skierowany do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego „Czyste” przy Wydziale Szpitalnictwa Gminy Żydowskiej w Warszawie w sprawie funkcjonowania tego szpitala 536 Wydział Więziennictwa 550 Dok. 118. Po 15.12.1941, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Areszt Centralny], Karty („Personalia zmarłego”) 15 Żydów rozstrzelanych 15.12.1941 r. w więzieniu na ul. Gęsiej 24 za przebywanie poza gettem 550 Dok. 119. 12.1941, Warszawa-getto. Więźniowie Centralnego Aresztu Żydowskiego, Podanie do kierownika Rosego o zgodę na przygotowanie wieczoru artystyczno-literackiego 24.12.[1941] r. 556 Dok. 120. 11.03.1942, Warszawa-getto. Komenda Straży Aresztu Centralnego, Telefonogram I[zaaka] Rudniańskiego, podobwodowego, do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczący 151 więźniów zwalnianych 11.03.1942 r. 557 Dok. 121. Po 25.03.1942, Warszawa-getto. Areszt Centralny Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie. N.N., Notatka dotycząca 16 więźniów przekazanych Niemcom 25.03.1942 r. 558 Dok. 122. 2.07.1942, Warszawa-getto. Kierownik A[resztu] C[entralnego], Pismo do Kuchni Ludowej nr 43 (ul. Lubeckiego 5). Prośba o wydanie o 110 porcji zupy mniej z powodu zmniejszenia się liczby więźniów 559 Wydział Wytwórczości (Komisja Pracy i Wytwórczości) 560 Dok. 123. Po 23.12.1940, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Protokół posiedzenia Komisji Pracy z 23.12.1940 r. o godz. 17 w gmachu Gminy 560 Dok. 124. Po 24.12.1940, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Protokół posiedzenia podkomisji stolarskiej z 24.12.1940 r. o godz. 17 w gmachu Gminy 562 Dok. 125. 04.–09.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Sprawozdania z działalności za okres kwiecień – wrzesień 1941 r. 565 Dok. 126. Po 26.09.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Pismo z 26.09.1941 r. do Wydziału Pracy przy Sekcji Opieki Społecznej 586 Dok. 127. 8.12.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Pismo kierownika Wydziału B[eniamina] Gliksmana do Wydziału Statystycznego 587 Wydział Zdrowia 589 Dok. 128. 31.10.1940, Warszawa. [RŻ w Warszawie], Korespondencja dr. I[zraela] Milejkowskiego 589 Dok. 129. 01.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia Rady Żydowskiej za okres od 7.07 do 31.12.1941 r. (fragmenty) 591 Dok. 130. 8.03.1942, Warszawa-getto. „Biuletyn Tygodniowy. Przeznaczony dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Zdrowia”, nr 1 z 8.03.1942 r. 597 Zakład Zaopatrywania 601 Dok. 131. Po 21.07.1941, Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, „Satzung der Versorgungsanstalt für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau” (21.07.1941 r.) [Statut Zakładu Zaopatrywania dzielnicy żydowskiej w Warszawie] 601 Dok. 132. b.d., Warszawa-getto. Generalne Gubernatorstwo, Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Wyżywienia i Rolnictwa, Pismo do RŻ dotyczące przydziału jaj dla ZZ 603 Dok. 133. 03.–07.1941, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, dotyczące rozdziału artykułów żywnościowych i przemysłowych [40 pism] 605 Dok. 134. b.d., Warszawa-getto. ZZ [przy RŻ w Warszawie], Treść szyldu punktu rozdzielczego artykułów spożywczych 651 Dok. 135. 03.1941–03.1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Przewodniczący RŻ w Warszawie, Adam Czerniaków, Obwieszczenia dotyczące przydziału żywności i innych produktów dla mieszkańców getta 652 Dok. 136. 03.1941, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Komunikat Referatu Piekarń i Rozdzielnictwa Chleba z 31.03.1941 r. o wydawaniu chleba 2.–4.04.1941 r. na karty z lutego 1941 r. 683 Dok. 137. 1940/1941, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Karta ziemniaczana na rok 1941 nr 342087” wystawiona dla Fajgi Krauze 684 Dok. 138. 1941/1942, Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], „Karta żywnościowa nr 450000 na miesiąc styczeń 1942” 684 Dok. 139. 1941/1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Dodatkowa karta żywnościowa nr 003794 i 015000 na miesiąc styczeń 1942” 685 Dok. 140. 01.1942, Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], „Karta żywnościowa nr 251183, 251184, 450000 na miesiąc luty 1942” 685 Dok. 141. 01.1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Dodatkowa karta żywnościowa nr 006375 i 022000 na miesiąc luty 1942” 686 Dok. 142. 02.1942, Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], „Karta żywnościowa nr 400000 na miesiąc marzec 1942” 686 Dok. 143. 02.1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Dodatkowa karta żywnościowa nr 016484 na miesiąc marzec 1942” 686 Dok. 144. b.d., Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Karta dodatkowa dla dzieci nr 100000” 687 Dok. 145. 09.1941–01.1942, Warszawa-getto. Ulotka: Okólnik Wydziału Humoru [s] Zakładu Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie (01.[1942 r.]) 687 Dok. 146. b.d., Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, „Karta dodatkowa dla dzieci w wieku przedszkolnym nr 013589” wystawiona dla Eriki Grasberg 688 Dok. 147. b.d., Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie?], Ulotka: „Przepis przyrządzania brukwi” 688 Dok. 148. 02.1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Referat Statystyczny, „Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień 1941” 689 Dok. 149. Po 09.1941, Warszawa-getto. Zarząd Spółdzielni Spożywczej Prac[owników] RŻ w Warszawie, Notatka dotycząca działalności ZZ (fragment) 702 Dok. 150. Po 10.1941, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja dotycząca statutu ZZ (fragmenty) 704 Dok. 151. 04.1942 [?], Warszawa-getto. N.N., „Notatka w sprawie sytuacji materialnej pracowników Rady Żydowskiej i stosunku do nich Zakł[adu] Zaopatr[ywania]” (fragmenty) 708 Dok. 152. 1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Ogłoszenie o koszerności cukierków rozdawanych w torebkach z napisem „Pesach 1942” 712 Dok. 153. Przed 21.02.[1941], Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie]. Wydział Opałowy, Zaproszenie na podwieczorek artystyczny 21.02.[1941 r.] na ul. Leszno 14 713 Rada Żydowska – inne 714 Dok. 154. Przed 25.11.1940, Warszawa. RŻ w Warszawie, Tymczasowy dokument tożsamości nr 15953, wydany dla Szmula Fersztenberga, ważny do 25.11.1940 r. 714 Dok. 155. Po 09.1941, Warszawa-getto. N.N., Album satyryczny na temat działalności RŻ i największych problemów getta warszawskiego, wykonany prawdopodobnie przez pracownika RŻ 715 CZĘŚĆ II. RADA ŻYDOWSKA PO 22 LIPCA 1942 R. 718 Dok. 156. Po 30.09.1942, Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Sprawozdanie za okres od 22.07 do 30.09.1942 r. (fragmenty) 718 Dok. 157. Po 22.07.1942, Warszawa-getto. [Das Beauftragten für die Umsiedlung, Hermann Höffle, Pełnomocnik dla Spraw Przesiedlenia], „Eröffnung und Auflagen für den Judenrat” [„Oświadczenie i nakazy dla Rady Żydowskiej”] (22.07.1942 r.). Wytyczne przekazane ustnie na posiedzeniu RŻ 22.07.1942 r. przez pełnomocnika ds. przesiedlenia Hermanna Höfflego na temat organizacji „przesiedlenia na wschód” Żydów z Warszawy 735 Dok. 158. Po 22.07.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Opaska pracownika nr 436 (Rozengartena) 735 Obwieszczenia 736 Dok. 159. 07.–09.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia 736 Dok. 160. 25.08.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenie o zarządzeniu Urzędu Pracy w Warszawie z 24.08.1942 r. 741 Dok. 161. Po 09.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia 742 Dok. 162. 4.10.1942, Warszawa-getto. Pismo okólne przewodniczącego RŻ w Warszawie, Marka Lichtenbauma, do pracowników RŻ w Warszawie o tępieniu szkodnictwa i opieszałości w pracy 744 Dok. 163. 12.1942–01.1943, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia 745 Dok. 164. 29.12.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Komisarz Tygodnia Czystości, Regulamin „Tygodnia Czystości” w dzielnicy żydowskiej w Warszawie 748 Wydziały i agendy Rady Żydowskiej 750 Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej 750 Dok. 165. 12.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział IV Administracyjny. Biuro Ewidencji Ludności (ul. Kurza 9), Pisma okólne 750 Dok. 166. Po 22.07.1942, Warszawa-getto. Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej, Karta ewidencyjna 755 Dok. 167. 5.01.1943, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej. Dział Adresowy, „Karta informacyjna” Hajlmana (Henryka) Berka 755 Dok. 168. 10.1942, Warszawa. Dr [Eduard Wilhelm] von Wendorff (Warszawa, Siegestrasse [Zwycięzców] 41), Pisma z 7, 23 i 30.10.1942 r. do RŻ w Warszawie (ul. Ceglana 7) 757 Dok. 169. 10.–11.1942, b.m. N.N., Listy (2) z [21.10. i 25.11.1942 r. d.st.] do RŻ w Warszawie [Wydział Ewidencji] (fragmenty, zachowały się tylko koperty) 759 Służba Porządkowa 759 Dok. 170. 07.1942, Warszawa-getto. SP w Warszawie, Obwieszczenia 759 Wydział Pracy 761 Dok. 171. 17.09.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział [Pracy], Pismo kierownika, Norberta Goldfeila, do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Marka Lichtenbauma, dotyczące rozliczenia sum przekazanych przez RŻ kilku osobom 761 Dok. 172. 11.1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia Wydziału Pracy i Komisji Pracy 762 Dok. 173. [10.1942?], Warszawa-getto. N.N., Regulamin wewnętrzny dla pracowników Urzędu Pracy 764 Zakład Zaopatrywania 766 Dok. 174. Przed 10.1942, Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], Karty żywnościowe nr 003465, 003466, 003467 na 10.1942 r. 766 Słownik skrótów i terminów częściej występujących w tekście 767 Bibliografia 771 Summary 777 Indeks osób 781 Indeks geograficzny 796 Indeks rzeczowy 812 Wykaz sygnatur 815

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj