ebook Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 11, Ludzie i prace "Oneg Szabat" - Aleksandra Bańkowska,Tadeusz Epsztein

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 11, Ludzie i prace "Oneg Szabat"

Dokumenty zebrane w tym tomie dotyczą działalności zespołu "Oneg Szabat" – tajnej organizacji getta warszawskiego, która była swoistym instytutem naukowo-badawczym, jedyną tego typu placówką na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Dokumentacja jest podzielona na kilka grup. W pierwszej znalazły się materiały o charakterze personalnym, m.in. lista adresowa współpracowników "Oneg Szabat". Do drugiej grupy włączono spisy archiwalne dokumentów zdeponowanych w zbiorach ARG. Pokazują one metody i efekty pracy zespołu, a jednocześnie informują o osobach biorących udział w jego działalności. Dokumenty z trzeciej grupy dotyczą programu naukowego zespołu. Są to konspekty, plany i ankiety służące do zbierania dokumentacji historycznej przeznaczonej do monografii naukowej o losach ludności żydowskiej podczas wojny. Dwie ostatnie grupy odnoszą się do działalności informacyjnej "Oneg Szabat". Obejmują biuletyny "Oneg Szabat" i "Wiadomości ARG", czyli serwisy informacyjne zbierające dane o losie różnych skupisk żydowskich na ziemiach polskich, a także najważniejsze materiały dokumentujące przebieg Zagłady: raporty o ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, raporty "Drugi etap", "Gehenna Żydów polskich" i wreszcie raport o akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r. Do papierowej wersji książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.Wykaz skrótów XI Wstęp XVII Emanuel Ringelblum XVIII „Oneg Szabat” XXIII Księga kasowa XXVIII Ewidencja Archiwum Getta XXXIV Autorzy i kopiści XXXIX Program badań – ankiety i konspekty L Biuletyny LII Raporty „Oneg Szabat” LIX Nota edytorska LXX ROZDZIAŁ I. „ONEG SZABAT”: SPRAWY PERSONALNE I ORGANIZACYJNE 1 Dok. 1. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Lista adresowa 37 osób (współpracowników „Oneg Szabat”) 2 Dok. 2. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Lista 2. Wykaz nazwisk współpracowników „Oneg Szabat” 4 Dok. 3. B.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Wykaz osób (z rodzinami i adresami) związanych z „Oneg Szabat”. Lista wypłat z 9.01.1942 6 Dok. 4. B.d., Warszawa-getto. Hersz Wasser, Notatki dotyczące działalności [?] „Oneg Szabat” 7 Dok. 5. B.d., Warszawa-getto. N.N., Notatki. Nazwiska, adresy (m.in. współpracowników „Oneg Szabat”) 8 Dok. 6. 9.11.1940–7.08.1942, Warszawa-getto. [Menachem Mendel Kohn], Księga kasowa zespołu „Oneg Szabatˮ 10 Dok. 7. [06.1942], Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Notatki. Lista honorariów współpracowników „Oneg Szabat”. Rachunki 49 ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA ARCHIWUM GETTA 51 Dok. 8. 06–07.1942, Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Spisy materiałów archiwalnych „Oneg Szabat” (fragmenty) 52 Dok. 9. 06–07.1942, Warszawa-getto. Spisy materiałów archiwalnych włączonych do zbiorów „Oneg Szabat” (fragmenty) 83 Dok. 10. 11.1941–07.1942, Warszawa-getto. N.N., „Wykaz druków”. Spis materiałów archiwalnych zebranych przez „Oneg Szabat” 90 ROZDZIAŁ III. ANKIETY I KONSPEKTY DO MONOGRAFII „DWA I PÓŁ ROKU WOJNY” 115 Zagadnienia ogólne 116 Dok. 11. Po 22.01.1942, Warszawa-getto. עטלײַוועגסױא ףױא סרוקנאָק ןשיפֿאַרגאָטקאַפֿ ןופֿ םיללכּ" "טײַצהמחלימ רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןופֿ סעמעט [„Projekt konkursu faktograficznego na opracowanie wybranych tematów z życia Żydów w czasie wojny”] 116 Dok. 12. Po 03.1940, Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Notatki do chronologii niemieckich zarządzeń wymierzonych przeciw Żydom w GG (listopad 1939 – marzec 1940) – ograniczenia pieniężno-majątkowe 117 Dok. 13. Po 03.1942, Warszawa-getto. N.N., Tezy opracowania o stosunkach żydowsko-niemieckich 118 Dok. 14. [Po 06.1942], Warszawa-getto. N.N., „Stosunki niemiecko-żydowskie (tezy)” 119 Dok. 15. Po 03.1942, Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum, Eliasz Gutkowski?], Konspekt opracowania pt. „Stosunki polsko-żydowskie” 122 Dzieje skupisk żydowskich 126 Dok. 16. B.d., Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum?], "עטעקנאַ" [„Ankieta”] przeznaczona do zbierania materiałów o losach skupisk żydowskich (miasteczek) na terenie Polski przed wojną i podczas okupacji hitlerowskiej 126 Dok. 17. Pocz. 1942 [?], Warszawa-getto. Tematy ogólne do opracowania monografii o żydowskich skupiskach (miasteczkach) w okresie okupacji 129 Dok. 18. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania dotyczącego życia Żydów w miastach i miasteczkach Polski przed wojną i po wybuchu wojny. Ze zbioru materiałów pt. "המחלמ ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" [„Dwa i pół roku wojny”] 133 Dok. 19. [Po 10.1941], Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania pt. ןזעיגילער ןופֿ" "ןבעל [„Z życia religijnego”] 135 Badania nad sytuacją kobiet i młodzieży 136 Dok. 20. Po 28.08.1941, Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum], Konspekt opracowania dotyczącego kobiety żydowskiej (fragment) 136 Dok. 21. 1942, Warszawa-getto. N.N., רעבמעטפעס טײַז עשראַוו ןיא ױרפֿ עשידיי יד .טקעפסאָרפ" "1941 עדנע זיב 1939 [„Projekt. Kobieta żydowska w Warszawie od września 1939 do końca 1941”] 138 Dok. 22. B.d., Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. -טנגוי ןופֿ ןזעט ןוא ןעגנוגנידאַב" "סרוקנאָק [„Warunki i tezy konkursu dla młodzieży”] 140 Dok. 23. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Ankieta dla młodzieży żydowskiej w Warszawie. Ze zbioru materiałów pt. "המחלמ ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" [„Dwa i pół roku wojny”] 142 Dok. 24. B.d., Warszawa-getto. N.N., Ankieta do zbierania materiałów na temat sytuacji życiowej i postaw młodzieży żydowskiej 143 Dok. 25. B.d., Warszawa-getto. [Emanuel Ringelblum], Konspekt opracowania dotyczącego młodzieży żydowskiej (fragment) 147 Badania nad gettem warszawskim 148 Dok. 26. [Po 15.11.1940], Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Spis tematów do opracowania obejmującego różne dziedziny życia getta warszawskiego 148 Dok. 27. [Po 1.02.1942], Warszawa-getto. N.N., „Plan monografii «Sytuacja dzielnicy żydowskiej w Warszawie w 1941 r. w liczbach»” 152 Dok. 28. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., „Ulica”. Konspekt opracowania na temat ulicy w getcie, jej wyglądu, życia mieszkańców itd. 155 Dok. 29. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Zbiór materiałów pt. ראָי עבלאַה אַ ןוא ײװצ" "המחלמ [„Dwa i pół roku wojny”]. Ankiety, wykazy imienne, konspekty opracowań do rozprawy na temat życia ludności żydowskiej w czasie wojny i okupacji (1939–1941) 156 Dok. 30. Po 09.1941, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania na temat bibliotek, księgarni i czytelnictwa wśród ludności żydowskiej w Warszawie w okresie od września 1939 do września 1941 r. Projekt ankiety dla właścicieli bibliotek i księgarni w getcie 167 Dok. 31. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania o komitetach domowych w getcie warszawskim 170 Dok. 32. b.d., Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania na temat genezy i działania kuchni ludowych 173 Dok. 33. Pocz. 1942, Warszawa-getto. N.N., "תובֿנג ־ עיצפוראָק :עמעט רעד וצ ןזעט" [„Tezy do tematu: korupcja – złodziejstwo”] 174 Dok. 34. [Po 12.1941], Warszawa-getto. N.N., „Biuro kwaterunkowe (tezy)”. Konspekt opracowania dotyczącego spraw mieszkaniowych getta warszawskiego 177 Dok. 35. [Po 11.1941], Warszawa-getto. N.N., Konspekt opracowania o Służbie Porządkowej w getcie (fragment) 178 Dok. 36. [Po 12.1941], Warszawa-getto. N.N., „Służba Porządkowa (tezy)”. Konspekt opracowania 180 Dok. 37. [Po 11.1941], Warszawa-getto. N.N., „Areszt przy Gęsiej (tezy)” 182 Dok. 38. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Tezy do pracy o rzemiośle żydowskim” 184 Dok. 39. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Rzemiosło i drobny przemysł (tezy)” 186 Dok. 40. B.d., Warszawa-getto. N.N., „Plan pracy o nominalnych i realnych zarobkach rzemieślnika, chałupnika i robotnika żydowskiego” 189 Dok. 41. [1942], Warszawa-getto. N.N., "1942-1939 עשראַוו ןיא לדנאַה עשידיי" [„Handel żydowski w Warszawie 1939–1942”]. Konspekt opracowania 190 Dok. 42. Po 12.1941, Warszawa-getto. N.N., „Shopy (tezy)”. Konspekt opracowania 192 Dok. 43. [Po 09.1942], Warszawa-getto. N.N., Konspekt do pracy o szopach w getcie warszawskim 194 Dok. 44. [Po 09.1942], Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. "ץושקרעוו" [„Werkschutz”]. Konspekt do pracy o żydowskiej straży fabrycznej w szopach 197 Dok. 45. Po 09.1942, Warszawa-getto. N.N., Plan opracowania o przebiegu akcji likwidacyjnej getta warszawskiego 198 Dok. 46. Po 09.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. "טכיראַב םוצ ןזעט" [„Tezy do sprawozdania”]. Konspekt opracowania o przygotowaniach i przebiegu akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r. 199 ROZDZIAŁ IV. BIULETYNY „ONEG SZABAT” I „WIADOMOŚCI” ARG 205 Dok. 47. [Po 27.03.1942], Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat”: "ןעגנולייטטימ" [„Wiadomości”], nr 1. "גנוטאָרסױא רעשיזיפֿ ןופֿ ןכייצ ןרעטנוא גנורעקלעפֿאַב עשידיי יד" [„Lud- ność żydowska pod znakiem fizycznej zagłady”], zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1942 r. 206 Dok. 48. 03.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1942 r. 210 Dok. 49. 12.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie lipiec 1941 – marzec 1942 r. 214 Dok. 50. 12.04.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie lipiec 1941 – marzec 1942 r. 219 Dok. 51. 5.05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie marzec–kwiecień 1942 r. 221 Dok. 52. 20 [22].05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–maj 1942 r. 226 Dok. 53. 29.05.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” pt.: ןוא ןײַפ ןופֿ הליגמ יד" "גנוטאָרסױא [„Opowieść o męce i zagładzie”], zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–maj 1942 r. 228 Dok. 54. 8.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–czerwiec 1942 r. 231 Dok. 55. 11.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–maj 1942 r. 233 Dok. 56. 13.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych państwach Europy Zachodniej 234 Dok. 57. 18.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–czerwiec 1942 r. 235 Dok. 58. 24.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–czerwiec 1942 r. 240 Dok. 59. 25/30.06.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–czerwiec 1942 r. 243 Dok. 60. 2.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kwiecień–lipiec 1942 r. 246 Dok. 61. 3.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–lipiec 1942 r. 249 Dok. 62. 8.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie maj–lipiec 1942 r. 252 Dok. 63. 18.07.1942, Warszawa-getto. Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje na temat sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie luty–lipiec 1942 r. 255 Dok. 64. 14.11.1942–15.01.1943, Warszawa-getto. „Wiadomości. ARG”, nr 1–6. Konspiracyjne pismo Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu, opracowywane przez członków „Oneg Szabat” 258 ROZDZIAŁ V. RAPORTY „ONEG SZABAT” 299 Dok. 65. 03.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Wypadki chełmińskie”. Opis masowej zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem 300 Dok. 66. 04.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Drugi etap”. Opis masowej zagłady Żydów na ziemiach polskich-305 Dok. 67. 06.1942, Warszawa-getto. Raport „Oneg Szabat” pt. „Gehenna Żydów polskich pod okupacją niemiecką” 311 Dok. 68. 15.11.1942, Warszawa-getto. Raport pt. „Likwidacja żydowskiej Warszawy” opracowany przez organizacje konspiracyjne getta warszawskiego, skierowany do Rządu RP w Londynie i rządów państw sprzymierzonych. Opis akcji wysiedleńczej z getta warszawskiego 22.07–21.09.1942 r., opis obozu zagłady Treblinka II 330 Słownik terminów 388 Bibliografia 398 Summary 403 Indeks osób 406 Indeks geograficzny 417 Wykaz sygnatur 427

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj