ebook Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołano 24 VIII 1945 r., wieńcząc ponad 500-letnie starania o wszechnicę na Pomorzu. Początkowo była to uczelnia dwuwydziałowa, złożona z wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego oraz Humanistycznego. Wkrótce zorganizowano kolejne dwie jednostki: Wydział Prawno-Ekonomiczny (5 XI1945,1948 przemianowany na Wydział Prawa) oraz Sztuk Pięknych (24 I 1946, wcześniej Sekcja Sztuk Pięknych na WH), nie uzyskano natomiast zgody na powołanie Wydziału Farmaceutycznego. W1950 r. z inicjatywy katedr biologicznych powstały placówki naukowo-badawcze w gospodarstwach rolnych UMK - Koniczynce i Piwnicach.W 1951 r. nastąpił podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, W tym samym roku, w wyniku decyzji politycznych, Wydział Humanistyczny został sprowadzony do kadłubowej postaci, a dwa lata później nastąpiła likwidacja Wydziału Prawa. Powołano natomiast jednostki pozawydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Poprawa nastąpiła w okresie popaździernikowym, kiedy to reaktywowano część kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym (archeologia, filologia klasyczna, filozofia, pedagogika). W1958 r. wznowił działalność Wydział Prawa.Dalszy rozwój uczelni nastąpił w drugiej połowie lat 60. W 1968 powstał samodzielny Instytut Ekonomiczny (od 1976 - Wydział Nauk Ekonomicznych). W następnym roku przemianowano Wydział Prawa na Wydział Prawa i Administracji. Stopniowo zwiększała się liczba kierunków studiów, tworzyły się nowe katedry i instytuty; w 1993 r. z dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyłoniły się: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki, natomiast na bazie instytutów historycznych Wydziału Humanistycznego powstał Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych zmienił nazwę na Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.W ostatnich latach rozpoczęły działalność: Wydział Filologiczny (1999), utworzony z instytutów i katedr filologicznych Wydziału Humanistycznego oraz stworzony całkowicie od podstaw Wydział Teologiczny (2001). W 2004 r. do UMK przyłączono Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Powstało w ten sposób Collegium Medicum, złożone z trzech wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Ostatnią istotną zmianą w strukturze uczelni było przekształcenie Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego w Wydział Nauk Pedagogicznych (2007). WstępWstęp / 9 Baza lokalowa uniwersytetu w latach 1945–1967 / 11 Kampus na Bielanach 1967–1973 / 23 Rozwój infrastruktury przestrzennej po 1973 / 27 Koci Łeb / 33 Spichrz / 35 Pałac Dąmbskich / 36 Bromberger Vorstadtschule / 38 Emil Dietrich Haus / 40 Reichsbank / 42 Gewerbeschule / 44 Katholisches Lehrer-Seminar / 46 Gustav Weese Haus / 48 Rezydencja wojewodów pomorskich / 50 Kasyno oficerskie / 52 Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych / 53 Starostwo Krajowe / 55 Muzeum Ziemi Pomorskiej im. J. Piłsudskiego / 57 Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego / 59 Kolegia Fizyczno-Chemiczne / 61 Osiedle Centrum / 63 Kampus na Bielanach / 65 Rektorat / 70 Instytut Chemii / 72 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / 74 Biblioteka Główna / 76 Stołówka studencka / 79 Aula / 81 Domy studenckie / 83 Hotele asystenckie / 85 Przychodnia zdrowia i półsanatorium / 87 „Od Nowa” / 88 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / 90 Wydział Prawa i Administracji / 92 Centrum Astronomii / 93 Collegium Medicum / 97 Szpital Miejski / 101 Szpital Garnizonowy / 103 Volksschule / 104 Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego / 105 Przypisy / 107 Słownik pojęć architektonicznych / 114 Wykaz skrótów / 115 Bibliografia / 116 Wykaz źródeł ilustracji / 119 Spis ilustracji / 120

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj