ebook Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej - Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Książka stanowi pierwszą próbę całościowego omówienia architektury polsko-litewskiej prowincji trynitarzy. W rozdziałach wstępnych zostały przedstawione czynniki potencjalnie determinujące działalność zakonu na polu sztuki: jego historia, misja i duchowość oraz zawarte w trynitarskiej regule i konstytucjach przepisy odnoszące się do kwestii artystycznych. Rozważania nad genezą i recepcją rozwiązań formalnych zastosowanych w budowlach wzniesionych dla trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (w większość niezachowanych lub poddanych daleko idącej transformacji) poprzedza rekonstrukcja ich dziejów i pierwotnego kształtu. W osobnym rozdziale podjęto problem autorstwa poszczególnych obiektów oraz wpływu inwestora na wybór koncepcji architektonicznej. Ostatnim zagadnieniem poruszonym na kartach monografii jest wymowa ideowa trynitarskich budowli z uwzględnieniem ich dekoracji malarsko-rzeźbiarskiej.Spis treści Wstęp / 5 I. Zakon trynitarzy – jego reguła, misja i dzieje / 13 II. Problematyka artystyczna w ustawodawstwie trynitarzy / 27 III. Historia trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / 41 Początki, rozwój struktur zakonnych, działalność i kasata / 43 Placówki zakonne / 51 IV. Typologia, geneza i oddziaływanie architektury trynitarzy z terenu dawnej Rzeczypospolitej / 113 Kościoły / 115 Klasztory i ich usytuowanie względem świątyni / 134 V. Inwestorzy i architekci / 141 VI. Wymowa ideowa sztuki polsko-litewskich trynitarzy / 165 Wnioski końcowe / 187 Katalog / 191 Ilustracje / 275 Wykaz skrótów / 277 Bibliografia / 279 Indeks osób / 307 Indeks topograficzno-rzeczowy / 321 Spis ilustracji / 329 Resumen / 337 Summary / 341

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj