ebook Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna - Jerzy S. Czarnecki

Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna

Problematyka książki dotyczy zagadnień tworzenia i funkcjonowania strategicznych, to znaczy podstawowych i długookresowych, rozwiązań strukturalnych organizacji. (…) Biorąc pod uwagę fakt niewielkiej liczby polskojęzycznych publikacji dotyczących tych zagadnień w ujęciu zaproponowanym przez Autora, a zwłaszcza brak publikacji o charakterze monograficznym, uznać należy inicjatywę wydawniczą za cenną. Autor książki – Jerzy S. Czarnecki – posiada bogaty dorobek naukowy, jak też doświadczenia praktyczne, co stanowi dodatkową rekomendację wydawniczą. Jerzy S. Czarnecki stworzył oryginalną, logiczną i spójną koncepcję architektury korporacji z punktu widzenia ogólnej teorii zarządzania (ang. general management). (…) Książka jest monografią naukową, ale (…) posiada także istotne wartości dla praktyków gospodarczych, którzy poszukują inspiracji teoretycznych dla swojej działalności praktycznej. Z recenzji prof. dr. hab. Michała TrockiegoWstęp 7 Problem badawczy i cel pracy 11 Założenia, tezy i hipotezy 12 Podstawy literaturowe pracy 13 Przyjęta metoda postępowania badawczego 15 Układ i treść pracy 21 Rozdział 1. Korporacja 25 Wprowadzenie 25 Źródła problemu - kod genetyczny 25 Podział pracy 28 Organizacja kapitału 31 Współczesna korporacja 35 Masa krytyczna 35 Produkt i technologia 37 Motywacja 38 Jakość 39 Zasób kapitałowy 41 Profesjonalizm zarządu 43 Korporacyjna triada 45 Wnioski 50 Rozdział 2. Architektura korporacyjnej przestrzeni 51 Wprowadzenie 51 Metafora architektury 52 Elementy składowe korporacyjnej architektury 57 Postacie korporacyjnej architektury 63 Style korporacyjnej architektury 70 Wnioski 76 Rozdział 3. Ludzie w korporacji 77 Wprowadzenie 77 Źródła problemu 78 Ewolucja roli ludzi korporacji 80 Ewolucja roli kierownika 85 Ewolucja roli zarządu 87 Gromadzenie kapitału społecznego 89 Komunikat fundamentalny 94 Przywództwo 96 Zespołowość 97 Kultura organizacyjna 99 Weryfikacja komunikatu fundamentalnego 101 Wnioski 104 Rozdział 4. Klient w korporacji 105 Wprowadzenie 105 Źródła problemu 106 Logika struktury i logika procesu 107 Ewolucja postaw klienckich 110 Klient wszechobecny 114 Klient w służbie struktury organizacyjnej 117 Proces organizacyjny w służbie klienta 121 Czas triady klientów 124 Wnioski 131 Rozdział 5. Partnerzy biznesowi w korporacji 133 Wprowadzenie 133 Źródła problemu 134 Problem ról 134 Problem efektów 137 Problem kontroli 140 Rynek kontroli nad korporacjami 143 Relacja udzielania pomocy 144 Uwarunkowania kulturowe 146 Udzielanie pomocy 147 Pomocni konsultanci 148 Skuteczna pomoc 150 Organizacyjne uczenie się 151 Wnioski 152 Rozdział 6. Modele architektury korporacji 155 Wprowadzenie 155 Postacie modeli architektury 156 Architektura studni 160 Architektura tradycyjna oświecona 163 Architektura tradycyjna ludzka 165 Architektura tradycyjna kliencka 166 Architektura nowoczesna sztywna 168 Architektura nowoczesna szybka 170 Architektura nowoczesna ograniczona 172 Architektura hologramu 173 Hologram 177 Hologram: przeznaczenie 178 Hologram: tworzywo 179 Hologram: technologie towarzyszące 180 Hologram: nowy styl 183 Kierunki dalszych badań (hipotezy) 187 Zakończenie 189 Bibliografia 195 Od Redakcji 219

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj